Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Hakkında

 

Hurda Araç Teslimi

Adresler

17 Kasım 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26703

TEBLİĞ

             Ulaştırma Bakanlığından:

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ

PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 49)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamaktır.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, modeli 1972 ve öncesi yıllar olan;

             a) İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

             b) Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtları,

             kapsar.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2, 10 ve 35 inci maddeleri ve 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 1, 4, 5 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;

             (1) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini bu Tebliğin yayımından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,

             (2) 1 inci fıkraya göre  hurdaya ayrılmış olan taşıtı "taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak" ve "hurdaya ayrılmıştır" kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka şubesi ve hesap numarasının belirtildiği dilekçe aslını (Tebliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü"nün "Kırıkkale Hurda Müdürlüğü", "İzmir - Aliağa Hurda Müdürlüğü", "Kocaeli - Seymen Hurda Müdürlüğü"nden herhangi birine teslim etmiş olmaları,

             halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma Bakanlığından almaya hak kazanırlar.

             MADDE 5 – Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

             (1) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Bakanlığa iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır.

             (2) MKEK tarafından tanzim edilen "Araç Durum Raporu", "Kantar Tartı Fişi", "Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı", "İlgilinin dilekçesi" ve "Hurdaya Ayrılmıştır" kaşeli "Trafik Tescil Belgesi"nin aslı, "Alacaklı listesi" ödeme emrine bağlanır.

             (3) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka şubesi ve hesap numarasına yapılır.

             (4) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden ( tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.

             MADDE 6 – (1) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, 90 gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde "taşıt" olarak satamaz.

             (2) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait "hurdaları" satma hakkına sahiptir.  

             (3) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri yapılmış/tamamlanmış taşıtlarla ilgili MKEK’nin diğer iş, işlem ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar 14/11/2007 tarihli Protokole göre yürütülür.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma Bakanlığınca;

             a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilmiş olan herhangi bir yetki belgesinde 9/11/2007 tarihinden önce kayıtlı bulunan/bulunmuş olan taşıtlar için:

             [1.500 + (taşıt ağırlığı* (kg) x 0,60)] YTL

             b) Diğer taşıtlar için:

             [750 + (taşıt ağırlığı* (kg) x 0,60)] YTL

             ödenir.

             * Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.

             (2) Söz konusu taşıtlar Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nün malı olmuş sayılır ve bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.

             1958 model ve öncesi taşıt sahibi olanlar       :     15/1/2008 -  29/2/2008

             1959 -1961   model taşıt sahibi olanlar          :     1/3/2008 -   30/4/2008

             1962 -1963   model taşıt sahibi olanlar          :     1/5/2008 -   30/6/2008

             1964 -1966   model taşıt sahibi olanlar          :     1/7/2008 -   31/8/2008

             1967 -1968   model taşıt sahibi olanlar          :     1/9/2008 -   31/10/2008

             1969              model taşıt sahibi olanlar          :     1/11/2008 -  31/12/2008

             1970              model taşıt sahibi olanlar          :     1/1/2009 -   28/2/2009

             1971              model taşıt sahibi olanlar          :     1/3/2009 -   30/4/2009

             1972              model taşıt sahibi olanlar          :     1/5/2009 -  30/6/2009

             Taşıtını yukarıdaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/7/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında teslim edebilirler.

             (2) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup, bu Tebliğ ile getirilen imkanlardan 1 inci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

             Yürürlük 

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Hurda Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri