Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  20 SORUDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

<< 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

 

1) “Sıfır” araç aldım. Ne yapmalıyım?
Özel Tüketim Vergisi mükellefi olan yetkili satıcı tarafından onaylanmış Özel Tüketim Vergisi beyannamesi, Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi veya şubelerine verilerek aynı gün verginin tahakkuk ve tahsili sağlanır.
Trafik tescil ve müracaat formu (Ek-1)* doldurularak ilgili trafik tescil bürosuna müracaat edilir.
Aracın faturası ile Özel Tüketim Vergisinin ödendiğini gösteren makbuz eklenir.
Trafik Tescil Bürosu tescil işlemini tamamlayarak “Motorlu Araç Trafik Tescil ve Trafik Belgesini” (Ruhsat) mükellefe verir.
Trafik Tescil Müdürlüğü’ne verilen Ek-1 formu, tescil işlemini izleyen üç iş günü içinde Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine gönderilerek Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilir.


2) İkinci el araç almak için trafik müşaviri bulmak zorunda mıyım?
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi veya herhangi bir şubesinden, satın alınmak istenen aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden vergi borcu olmadığını gösterir “Motorlu Taşıtlar Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alınır.
Notere gidilerek satış işlemi gerçekleştirilir.
Noter onaylı satış senedi ve trafik tescil müracaat formu (Ek1) ile birlikte trafik tescil bürosuna gidilerek tescil işlemleri tamamlanır.
Nakil Vasıtaları Vergi dairesi, trafik tescil bürosunun gönderdiği (Ek-1) formunu aldığında, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetini tesis eder.
Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyet tesis işlemlerinde mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması gerekmez Araç devir işlemlerini mükellef kendisi takip edebileceği gibi isterse bir trafik müşaviri bularak ona yaptırabilir.
 

3) Aracım çalındı. Ne yapmalıyım?
İlgili emniyet birimlerine aracın çalındığına dair “çalıntı tutanağı” düzenlettikten sonra bir ay beklemeniz gerekmektedir. Eğer bu süre içinde aracınız bulunamazsa vergi dairesine başvurarak Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuz olmadığına dair “Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alarak “çalıntı tutanağı” ile birlikte aracınızın kaydını sildirmek için ilgili Trafik Tescil Bürosuna başvurmalısınız.
Tescil bürosu kayıt silme işlemini 7 gün içinde Nakil Vasıtaları Vergi dairesine bildirdiğinde aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydı sona erer.
Trafikten kaydı silinen araçların sonradan bulunması halinde, araçların bağlı olduğu Trafik Tescil Bürosundaki kaydı üzerinde gerekli düzeltme işlemleri yaptırılır. Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi ile tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılır.
Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarihler arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmaz.


4) Fenni muayenesini yaptırmak istediğim Adana ve Erzurum plakalı araçların “borcu yoktur” kağıdını İstanbul’dan alabilir miyim?
Başka bir il plakalı aracın fenni muayenesinin yaptırılabilmesi için gerekli “borcu yoktur” kağıdının İstanbul’dan alınıp alınamayacağı, aracın plakasının ait olduğu yerdeki vergi dairelerinde EVDO sistemi kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. (EVDO sistemini kullanan vergi daireleri www.ivdb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.)
Eğer plakanın ait olduğu yerin vergi dairesinde EVDO sistemi kullanılıyorsa, bu araca ait “borcu yoktur” yazısı İstanbul’dan hemen alınabilir. Bu nedenle, EVDO sisteminin kullanıldığı Adana’ya kayıtlı aracın “borcu yoktur” kağıdı İstanbul’dan hemen alınarak aracının fenni muayenesi yaptırabilir.
Eğer plakanın ait olduğu yerin vergi dairesinde EVDO sistemi kullanılmıyorsa, İstanbul Ümraniye’deki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ne başvurularak “borcu yoktur” kağıdının ilgili vergi dairesinden faksla getirtilmesi sağlanabilir. Bu nedenle, EVDO sisteminin kullanılmadığı Erzurum’a kayıtlı aracın “borcu yoktur” kağıdının alınabilmesi için Ümraniye’deki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine başvurmulması zorunludur.

5) Bankaya yatırdığım MTV hesaba geçmemiş, ne yapmalıyım?
Bankalardan yapılan ödemeler, vergi dairesi hesaplarına otomatik olarak aktarılmaktadır. Ancak bunun için, banka yoluyla yapılan tahsilatlarda plaka, vergi sicil numarası (Ruhsat sahibinin vergi sicil numarası kullanılmalıdır), vergi dairesi, ad, soyad/unvan vb. tahsilat bilgilerinin tam ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.
Hesaba aktarılmayan vergi tahsil alındıları ile ilgili olarak öncelikle hatalı tahsilatların yer aldığı bilgisayar kütüğünde yapılan sorgulama ile söz konusu ödemeye ilişkin bilgiler kontrol edilir. Bulunması halinde kayıtlara aktarılması sağlanır. Tahsilatın olmaması halinde ise mükellef tarafından vergi tahsil alındısının aslının vergi dairesine ibrazı gerekmektedir. Ancak mükellefin şehir dışında bulunması halinde, alındının aslının en yakın vergi dairesine ibraz edilerek, faks yoluyla dairemize intikalinin sağlanması gerekmektedir.


6) Ankara plakalı aracım var. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni İstanbul’daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine yatırabilir miyim?
İstanbul’da nakil vasıtaları için Ümraniye’de Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi adı altında ayrı bir vergi dairesi kurulmuştur. Bu vergi dairesinin İstanbul’un muhtelif semtlerinde şubeleri bulunmaktadır.
Başka bir il plakalı aracınızın motorlu taşıtlar vergisini ödemek için Ümraniye’de bulunan Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine gitmeniz gerekmektedir.Bu vergi dairesinin şubeleri ise başka il plakalı araçlara ait motorlu taşıtlar vergisini tahsil etmeye yetkili değildir.
Öte yandan başka bir il plakalı aracınızın motorlu taşıtlar vergisini İstanbul’da veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan anlaşmalı banka şubelerine de yatırabilirsiniz.
 

7) Aracımı hurdaya çıkarmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Vergi dairesinden, aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden vergi borcu olmadığına dair “Motorlu Taşıtlar Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alındıktan sonra ilgili trafik tescil bürosuna gidilerek araç hurdaya ayrılır ve tescil kaydı silinir.
Tescilin silinmesi işlemine müteakip, trafik tescil müdürlüğünden üç iş günü içersinde vergi dairesine gönderilen EK-1 formuna istinaden, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti silinir.
Karayolları Trafik Yönet-meliğinin 39’ncu maddesinin “c” bendi gereğince hurdaya ayrılmış taşıtlar onarımla yenilenmiş olsalar bile tescil edilemezler.

 

8) Satın aldığım “Sıfır” araç için fatura almalı mıyım?
“Sıfır” araç alanların fatura almaları zorunludur. Fatura alınmaması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353’ncü maddesi uyarınca ilgililer hakkında cezai müeyyide uygulanmaktadır.

9) Aracı trafikten çekmekle hurdaya ayırmak arasında ne fark var?
Trafikten çekme; aracın çeşitli nedenlerle geçici olarak plakasız duruma getirilerek trafikten alıkonmasıdır.
Hurdaya ayırma ise; ekonomik olarak ömrünü dolduran araçların tekrar trafiğe çıkmamak üzere tescil kaydının silinmesidir.
Trafikten çekilen araçların mükelleflerin talebi doğrultusunda yeniden trafiğe çıkması ve dolayısıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilebilmesi mümkündür.
Hurdaya ayrılmış taşıtlar ise, onarılarak yenilenmiş olsalar bile tekrar tescil edilememektedirler.
Aracın trafikten çekildiği süre zarfında, Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmaz.

10) Trafik polisi ceza kesti.Ne yapmalıyım, indirimli ödeyebilir miyim? Cezayı zamanında ödemezsem ne olur?
Ceza tutanağının tebliğ tarihini takip eden 15 gün içerisinde cezaya muhatap olan kişinin başvurması ve ödemenin bu süre içersinde yapılması halinde indirimden faydalanabilmesi
mümkün olabilmektedir. Peşin ödemelerde indirim tutarı % 25 oranındadır.
Cezanın, tebliğ tarihini takip eden bir ay içersinde ödenmesi gerekir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, geçen her ay ve kesri için aylık % 5 oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin toplamı ceza tutarının iki katını geçemez.


11) Bankaya Motorlu Taşıtlar Vergisi yatırırken makbuza plaka numarası yanlış yazılmış. Ne yapmalıyım?
Hatalı yazılan makbuzda ismi geçen kişi tarafından durumu anlatan bir dilekçe ve ekinde kimlik fotokopisi ile vergi dairesine müracaat edilerek gerekli düzeltme işleminin yapılması sağlanır.


12) Almak istediğim aracın vergi borcu yok denildi ama trafik kayıtlarında aracın üzerinde haciz çıktı, Ne yapabilirim?
Bir aracın üzerinde haciz olup olmadığı ancak trafik tescil kuruluşundan öğrenilebilir. Çünkü bir aracın üzerindeki haciz vergi dairesince konulmuş olabileceği gibi başka bir alacaklı tarafından da konulmuş olabilir. Bu nedenle bir aracın vergi borcunun olmaması o araç üzerinde haciz bulunmadığı anlamına gelmez.
Aracınızın vergi borcu bulunmadığı halde trafik kayıtlarında haciz konulmuşsa öncelikle trafik tescil kuruluşundan söz konusu haczin kimin tarafından konulduğu öğrenilerek, haczi koyan ilgili kurum veya kuruluşa müracaat edilmesi gerekmektedir. Vergi dairesince yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.


13) İnternetten Motorlu Taşıtlar Vergisi borcumu öğrenebilir miyim?
Mükelleflerimizin araçlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergi borçlarını Gelir İdaresi Başkanlığının
www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri internet vergi dairesinden vergi kimlik numarası, plaka no ve tescil tarihi kriteriyle öğrenebilmeleri mümkündür.

14) Kasko değeri dolayısıyla MTV indiriminden nasıl faydalanabilirim?
Aracınızın yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi, kasko değerinin % 5’inden fazla olduğu takdirde, ödeyeceğiniz yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracınızla aynı yaş grubunda yer alan bir alt kademedeki taşıta isabet eden vergi tutarı kadar olacaktır.
Örneğin 1 yaşındaki aracınızın motor silindir hacmi 1801-2000 cm3 arasında ve aracınız için hesaplanan yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi aracınızın kasko değerinin % 5’inden fazla ise, ödemeniz gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 yaşında ve bir alt kademede yer alan (1600-1800 cm3 ) araçların vergisi kadar olacaktır.
Bu indirimden faydalanabilmek için; aracınızın kasko değerine ait bildirim formunun yetkili sigorta acentesinden alınarak ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.


15) Satmak istediğim İstanbul plakalı aracın “borcu yoktur” kağıdını Adana’dan veya Adana plakalı aracın “borcu yoktur” kağıdını İstanbul’dan alabilir miyim?
Satış veya devir işlemi için “borcu yoktur” kağıdının mutlaka aracın plakasının ait olduğu yerin vergi dairesinden alınması gerekir. Bu nedenle İstanbul plakalı aracın “borcu yoktur” kağıdının Adana’dan veya Adana plakalı aracın “borcu yoktur” kağıdının İstanbul’dan alınması mümkün değildir.


16) Yanlışlıkla fazla yatırdığım Motorlu Taşıtlar Vergisini nasıl ve kaç gün içinde geri alabilirim?
Yanlışlıkla fazla yatırdıkları Motorlu Taşıtlar Vergisini geriye almak isteyen gerçek kişiler kimlik fotokopisi, tüzel kişiler ise imza sirküleri fotokopisi (asıllarını vergi dairesine göstermek şarttır) ile birlikte yazılı olarak vergi dairesine müracaat etmek ve dilekçelerine fazla ödedikleri vergiye ait makbuzun aslını eklemek zorundadırlar. Fazla ödenmiş olan vergi, verilen dilekçede belirtilen vadesiz mevduat hesap numarasına, en geç bir ay içinde yatırılmak suretiyle iade edilmektedir.

17) Motorlu Taşıtlar Vergisini başka bir vergi dairesine yatırdım. Hesaplarda borçlu görünüyorum. Ne yapmalıyım?
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi adına diğer vergi dairelerince düzenlenen vergi dairesi alındılarının posta yoluyla gönderilmesine müteakip, bilgisayar sistemine intikali sağlanmaktadır.
Yapılan ödemelerin vergi dairesinin kayıtlarına geçmemiş olması halinde, ilgili vergi dairesi veya saymanlıktan, saymanlık işlem fişi ile vergi dairesi alındısının bir örneğinin teminine müteakip vergi dairesinin kayıtlarına aktarma işlemleri tamamlanmaktadır.


18) Almak istediğim araç üzerinde ipotek var, ne yapmalıyım?
Araçlar üzerine konulan ipotek hakkında vergi dairesince yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. İpoteğin kaldırılabilmesi için ipoteği koyan kuruma başvurmanız gerekmektedir.


19) İnternetten yatırdığım MTV dekontunun yazıcıdan aldığım çıktısı dairece neden kabul edilmiyor?
Yazıcıdan alınan çıktının makbuz olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir. Nitekim bankalar, Motorlu Taşıtlar Vergisini internet üzerinden ödeyenleri, yazıcıdan alınan dekontun tahsil alındısı yerine geçmediği, vergi tahsil alındısının en yakın banka şubesinden alınması gerektiği konusunda uyarmaktadır. Bu nedenle, ilgili banka şubesinden alınan vergi tahsil alındısının ibraz edilmesi halinde vergi dairesince gerekli işlemler yapılabilmektedir.


20) İstanbul’daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi ve şubeleri nerededir?
İstanbul’daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi ve şubelerinin adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.
 

Kaynak:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
www.ivdb.gov.tr

 

 1. “Sıfır” araç aldım. Ne yapmalıyım?

 2. İkinci el araç almak için trafik müşaviri bulmak zorunda mıyım?

 3. Aracım çalındı ne yapmalıyım?

 4. Fenni muayenesini yaptırmak istediğim Adana ve Erzurum plakalı araçlarımın “borcu yoktur” kağıtlarını İstanbul’dan alabilir miyim?

 5. Bankaya yatırdığım MTV hesaba geçmemiş, ne yapmalıyım?

 6. Ankara plakalı aracım var. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni İstanbul’daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine yatırabilir miyim?

 7. Aracımı hurdaya çıkarmak istiyorum ne yapmalıyım?

 8. Satın aldığım “Sıfır” araç için fatura almalı mıyım?

 9. Aracı trafikten çekmekle hurdaya ayırmak arasında ne fark var?

 10. Trafik polisi ceza kesti. Ne yapmalıyım, indirimli ödeyebilir miyim? Cezayı zamanında ödemezsem ne olur?

 11. Bankaya Motorlu Taşıtlar Vergisi yatırırken makbuza plaka numarası yanlış yazılmış. Ne yapmalıyım?

 12. Almak istediğim aracın vergi borcu yok denildi ama trafik kayıtlarında aracın üzerinde haciz çıktı, Ne yapabilirim?

 13. İnternetten Motorlu Taşıtlar Vergisi borcumu öğrenebilir miyim?

 14. Kasko değeri dolayısıyla MTV indiriminden nasıl faydalanabilirim?

 15. Satmak istediğim İstanbul plakalı aracın “borcu yoktur” kağıdını Adana’dan veya Adana plakalı aracın “borcu yoktur” kağıdını İstanbul’dan alabilir miyim?

 16. Yanlışlıkla fazla yatırdığım Motorlu Taşıtlar Vergisini nasıl ve kaç gün içinde geri alabilirim?

 17. Motorlu Taşıtlar Vergisini başka bir vergi dairesine yatırdım. Hesaplarda borçlu görünüyorum. Ne yapmalıyım?

 18. Almak istediğim araç üzerinde ipotek var ne yapmalıyım?

 19. İnternetten yatırdığım Motorlu Taşıtlar Vergisi dekontunun yazıcıdan aldığım çıktısı dairece neden kabul edilmiyor?

 20. İstanbul’daki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi ve şubeleri nerededir?

 

2 El Oto İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV