Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Edirne İşletme Müdürlüğü Araç Satış İlanı - 13.10.2009

<< Geri Tasiş İlanları

EDİRNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK VASITA SATIŞ TARİHİ, SATIŞ YERİ VE SATIŞ SAATİ, BULUNDUĞU YER, BU SATIŞA AİT LİSTE

 
1- SATIŞI YAPAN İDARE : EDİRNE TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2- SATIŞ YERİ : Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE
3- SATIŞ TARİHİ VE SATIŞ SAATİ :  

  • 13/10/2009 tarihinde BİRİNCİ,

  • 16/10/2009 tarihinde İKİNCİ ve

  • 20/10/2009 tarihinde ÜÇÜNCÜ satış saati 09:30–12:00 ile 13:00–16:00 arası
     yapılacaktır.

- Satışa sunulacak araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

4- GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI;

a) Nakit Olarak Ödenecek Güvencenin;
1’ inci satış için, 12/10/2009 tarih ve saat 16.00’ a
2’ inci satış için, 15/10/2009 tarih ve saat 16.00’ a
3’ ncü satış için, 19/10/2009 tarih ve saat 16.00’ a kadar,

İstanbul Edirne E-5 Karayolu 8. Km Hadımağa Mevkii EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,
b) Tasfiye Tüzüğünün 14 üncü maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar “Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türk Kuşu yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.
 
5- BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTAR : 5 TL.
6- SATIN ALINAN EŞYANIN BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : 7 (yedi) gün.
7- SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRME SÜRESİ : 10 (on) gün.
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : %24
9- EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

a) Vasıtanın bulunduğu yerin adresleri:
1- Edirne Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (TASİŞ) : İstanbul Edirne E5 Karayolu 8.Km. Hadımağa Mevkii / EDİRNE
2- Kapıkule Kaçak Araç Sundurması KAPIKULE / EDİRNE
3- Kapıkule Geçici Araç Sundurması KAPIKULE / EDİRNE
4- İpsala Gümrük Müdürlüğü Araç Sundurması İPSALA / EDİRNE
5- Dereköy Gümrük Müdürlüğü Araç Sundurması DEREKÖY / KIRKLARELİ  
 b) Görülebileceği saatler: Satışa sunulan araçlara ait listeler İdarenin İlan tahtasına asıldığı günden, ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar.
 
10- ÖZEL HÜKÜMLER:
1- Satışta bulduğu değeri vergi, resim ve diğer giderler hariç 5.000,00 TL. sını aşan vasıta için alıcılarının talepleri üzerine taksitlendirme yapılabilir.
2- Şartnamenin 21/1/b maddesi uyarınca on gün geçmemek üzere ek süre verilmesi halinde günlük %0.18 oranında faiz alınacaktır.
3- Satışa esas bedelin en az yüzde onu oranında alınan güvence tutarı aracın satışta bulduğu bedel üzerinden ön görülen orana (%10’na) tamamlanır.3’üncü satışta istekliler tarafından satış bedelinin %50’si altında teklif verilmesi halinde birinci satışa esas bedelin %50’si üzerinden %10 oranında güvence alınır.
4- Şartnamenin 19-6 maddesi uyarınca satış ilanlarına ilişkin giderler, satışa çıkarılan aracın 1’nci satıştaki satışa esas bedelinin tüm araçların satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre satış anında tahsil edilir.
5- Katma Değer Vergisi satış bedelinin ödenmesi sırasında tahsil edilecektir.
6- İlan gideri, tellâliye ücreti, Damga Vergisi ve İhale Karar Pulu satışın tamamlanmasına müteakip açık artırma yerinde peşin olarak tahsil edilecektir.
7- Televizyon, radyo, portatif radyo, teyp, video ve birleşik cihazlar 3093 Sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunun değişik 4’üncü maddesi uyarınca satış bedeli üzerinden bandrol ücreti tahsil edilecektir.
8- Artırmaya katılanlardan araca en yüksek teklif veren isteklinin güvencesi yetmediği halde pey sürmesi, yatırılan güvencenin aracın satışında bulduğu bedel üzerinden %10 oranına tamamlanmaması, artırma üzerinde kalmasına rağmen satış kağıdını imzalamaktan imtina etmesi veya alıcının şartnamenin 17.nci maddesinin 1.inci paragrafında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleşmemesi halinde güvence döner sermayeye gelir yazılır. Bu şahıs hakkında şartnamenin 17.nci maddesinin 2.nci ve 3 üncü paragraf hükümleri uygulanır. Araç, satıştan en son çekilenin verdiği bedel üzerinden artırmaya devam olunur. Artırma olmaması halinde ise,“Tasfiye Tüzüğünün 19/c maddesi uyarınca satış iptal edilerek;   en geç üç ay içinde aracın tekrar satışa sunulması ve yeni satışta bulduğu değer, bir önceki satışta,  satışın iptaline neden olan alıcının verdiği tekliften az olması halinde aradaki fark, iptale neden olan alıcıdan tahsil edilecektir.”
9- Hurda araçlara Trafik Şahadetnamesi verilmez. Özel Tüketim Vergisine tabidir.
10- İdareye ödenecek tutar sadece mal ve ardiye ücreti olmayıp, satış işleminden doğan tüm vergileri kapsamaktadır.
11- Satışa sunulan araçlardan ÖTV’ ye tabi olanlara ”Özel Tüketim Vergisi” uygulanır. (satış listesinde ÖTV sütununda belirtilmiştir).
12- Satış listesinde yer alan araçlar için vergiler satış tarihinde geçerli oran üzerinden ayrıca tahsil edilecek olup, 3 satışta %50 nin altında teklif alması halinde verilen teklif Bölge Müdürlüğümüzce onaylanmasından sonra kararın alıcıya tebliğ edildiği tarihteki vergi oranı uygulanacaktır.
13- Araçların trafiğe tescili için Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi) alıcısı tarafından alınması gerekmektedir.
14- Yatırılan Güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8’nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca “Güvencenin İadesinde Sakınca Bulunmamaktadır.” şerhi düşünülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara katılabilir.
15- Açık Artırma Usulü ile Yapılacak Satışa Katılacak Gerçek Ve Tüzel Kişilerin İhale Komisyonuna; Satış tarihinden önce altı (6) ay içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,  Nüfus cüzdanı sureti veya Kimliğini belirlemeye yarayan diğer belgelerin (Ehliyet, Pasaport, İşyeri kimliği, askeri Kimlik v.b.) bir örneği, Başkası adına vekil olarak satışa katılması halinde,  noterden onaylı vekaletname örneği, Tebligat adresinin, iş veya ikamet adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, Şartname eki listede  belirtilen güvence miktarını karşılayacak tutarı yatırdıkları belgeyi, İbraz etmeleri şarttır.
16-  Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez.

İletişim Adresi : 0212 559 78 19 İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü
0284 226 01 33 Edirne İşletme Şube Müdürlüğü

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri