Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Gümrük Açık Arttırma Şartnamesi

<< Geri Tasiş Ana Sayfa

GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYESİ ÖNGÖRÜLEN EŞYANIN
AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE SATIŞINA ESAS
ŞARTNAME/SÖZLEŞME


Açık Artırmanın ve Şartnamenin Yasal Dayanağı
Madde 1:

(1) Açık artırma suretiyle satış için düzenlenmiş bu şartnamenin dayanağı; 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği’dir.

Tanımlar
Madde 2:

(1) Bu şartnamede geçen;
a) Alıcı; üzerinde ihale kalan istekliyi,
b) Genel Müdürlük; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
c) İdare; satışı yapan İşletme Şube Müdürlüğü ve bağlı olduğu İşletme Bölge Müdürlüğünü,
ç) İstekli; yapılan ihaleye katılan veya katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,
d) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığını,
e) Tasfiye idaresi; Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.

Açık Artırma Yöntemi ile Satılacak Eşya ile Bulunduğu Yer ve Miktarı
Madde 3:

(1) Açık artırmanın konusu, şartname eki listede bulunduğu yeri, miktarı ve özellikleri ayrıntılı olarak gösterilen eşyadır.
(2) Bu şartnamede geçen eşya tabiri taşıma araçları dahil her türlü madde ve malzemeyi kapsar.

Açık Artırmanın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saat
Madde 4:

(1) Bu şartname ekinde yer alan eşya, ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte satışa sunulacaktır.
(2) Eşya ve artırmayla ilgili bilgiler satış tarihinden en az beş gün öncesinden Resmi Gazetede ve ayrıca, www.tasis.gov.tr ve www.gumruk.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.
(3) Ayrıca, satış ilanları satış listeleriyle birlikte ilgili gümrük birimi ve satışı yapan idarenin ilan tahtasına herkesin görebileceği biçimde, satış tarihinden en az beş gün önce asılmıştır.

Açık Artırma Usulü ile Yapılacak Satışa Katılabilme Şartları
Madde 5:

(1) Açık artırma usulü ile yapılacak satışa katılacaklardan aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, (T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi)
b) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı,
c) Güvencenin yatırıldığına ilişkin belge,
ç) Vekil olarak katılanlar için ayrıca vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
d) Tüzel kişiler adına katılacaklardan, ayrıca yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Açık Artırmaya Katılamayacak Olanlar
Madde 6:

(1) Aşağıda belirtilenler müteahhit, müşteri veya vekil sıfatıyla idarece yapılacak ihalelere katılamazlar:
a) Müsteşarlıkça veya diğer yetkili mercilerce kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar,
b) Tasfiye idaresinde görevli olanlarla bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
c) Yukarıda sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler.
(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden ihaleye katıldıkları tespit edilenler hakkında, Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Güvence Tutarı ile Yatırılacağı Yer ve Zamanı
Madde 7:

(1) Açık artırmaya katılacaklardan satışın yapılacağı tarihten önceki çalışma günü çalışma saati bitimine kadar, satılacak eşyanın satışa esas bedelinin en az yüzde onu oranında Tasfiye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen değerlerden birisi veya birkaçı üzerinden güvence alınır.
(2) Güvencenin yatırılacağı yer, zaman ve tutarı şartname eki listede gösterilmiştir.
(3) Yatırılan güvence, adlarına güvence belgesi düzenlenen kimseler için hüküm ifade eder ve açık artırmalı ihalelerde güvence miktarını karşıladığı tüm eşya için geçerlidir.

Güvencenin İadesi
Madde 8:

(1) Eşya satın almayanların güvence tutarı veya güvence yerine geçen belgeleri, açık artırma sonunda ve çalışma saatleri içinde güvence alındısına yetkili görevli tarafından “Güvence bedelinin iade edilmesinde sakınca yoktur.” şerhi düşülerek imzalanması ve bu belgenin muhasebe yetkilisi mutemedine veya döner sermaye saymanlığına verilmesinden sonra iade edilir.
(2) Nakit olarak yatırılan güvence tutarı, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.
(3) Satış bedelinin takside bağlandığı hallerde, iade veya borcuna mahsup işleminin yapılması taksit tutarıyla faizlerin toplamı kadar teminat gösterilmesine bağlıdır.

Eşyanın Görülmesi
Madde 9:

(1) İstekliler, satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare görevlilerinin gözetiminde, satışa sunulan eşyaya ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar eşyayı bulunduğu mahalde görebilirler.
(2) Eşyanın, satışı yapan idarenin bulunduğu il sınırları dışında satışa sunulması halinde, söz konusu iznin satışı yapan idarenin yanı sıra ilgili gümrük müdürlüğünden de alınması mümkündür.
(3) Satışa sunulan eşyadan, niteliğinde ve miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde, bedeli karşılığında örnek verilebilir.

İhale Salonuna Giriş-Çıkış İşlemleri
Madde 10:

(1) İhale salonuna, 5 inci maddeye göre ihaleye katılabilme şartlarını haiz olanlarla görevliler girebilir.
(2) İstekliler satış yerine girerken kimliklerini görevli personele vererek imza karşılığı “Giriş Kartı”nı alır ve içeriye bu kartla girilebilir.
(3) İhale salonunda, şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunulması, satış kağıdını imzalamaktan imtina edilmesi veya güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürülmesi nedenleriyle güvencesinin iadesi uygun görülmeyen isteklilere ait girişte alınan kimlik belgeleri, haklarında işlem yapıldıktan sonra iade edilir.
(4) İhale salonundan çıkışta, “Giriş Kartı” istekliden geri alınarak kimlik belgesi iade edilir.

Açık Artırmada Uyulacak Kurallar
MADDE 11:

(1) Satış Komisyonu tarafından isteklilere satışa ilişkin gerekli açıklamalar yapılarak, 5 inci maddede belirtilen belgelere ilişkin işlemlerin tamamlanması ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra satış listesinin birinci sırasından eşya satışına başlanır.
(2) Satışı, satış komisyonu yürütür. Satışlarda tellal görevlendirilebilir.
(3) Satış komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Satış komisyonunun kararı kesindir.
(4) İstekliler “Giriş Kartı”nı satış komisyonunun ve görevlendirilen tellalın görebileceği şekilde kaldırarak pey sürerler. Bu kurala uymayanlar pey sürmüş sayılmazlar.
(5) Artırma sırasında varsa satıştan en son çekilenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası beyanı ve tebligat için beyan ettiği ve imzaladığı belgedeki adresi ile sürdüğü pey satış kâğıdına yazılır ve kendisine imzalatılır.
(6) Satışta, damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir. Ödenmemesi veya güvence yeterli olmadığı halde teklif verilmesi halinde, güvence bedeli döner sermayeye gelir kaydedilir. Varsa son çekilenin verdiği teklif üzerinden satışa devam edilir. Artırma olmaması halinde son çekilene satış yapılır. Son çekilenin de yukarıda belirtilen kapsama girmesi halinde, güvencesi gelir kaydedilerek satış iptal edilir.
(7) Satışlarda eşyanın satışa esas bedeli kadar teklif gelmemesi halinde, satışa esas bedelin altında teklif veren olup olmadığı sorulur. Teklif verilirse, bu tekliften artırmaya devam olunur. Verilen en yüksek teklifin satışa esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılır. Bulmaması halinde teklif edilen bedel satış kağıdına yazılarak alıcının imzası alınır. Verilen teklif idare tarafından değerlendirmeye tabi tutularak “ret” veya “kabul” yönünde satış tarihini takip eden en geç 20 iş günü içinde karar verilir. Teklif edilen bedelin kabul edilmesi halinde, alıcının tebligat adresine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. Bu tür eşya teklif edilen bedel üzerinden tasfiye idaresince kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere de verilebilir.
(8) Tebligat evrakının postaya veriliş tarihini takip eden yedinci gün, kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır ve bu tarihten itibaren satış bedelinin yedi gün içinde yatırılması gerekir. Satış bedeli ve sözleşme bedeli bu süre içinde yatırılmadığı veya beyan ettiği adrese tebligat yapılamadığı takdirde eşyaya ait yatırmış olduğu güvencesi döner sermayeye gelir yazılır.
(9) Satış esnasında bu maddenin altıncı fıkrası ve bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler satış komisyonu kararı ile derhal satış yerinden uzaklaştırılırlar. Bu suretle satış yerinden uzaklaştırılan istekli aynı satışta diğer artırmalara iştirak edemez.
(10) İhale salonunda eşya en yüksek bedeli veren istekliye satılır. Bu husus satış komisyonunca duyurulur. Alıcı, sözleşme yerine geçen bu şartnameyi ve idarece hazırlanmış “Satış Kağıdı”nı satış yerinde imzalar.
(11) Satışın iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde alıcı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Satışın Tamamlanması
Madde 12:

(1) En yüksek teklifin satışa esas bedelin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması durumunda, bu şartnamenin ve idarece hazırlanmış “Satış Kağıdı”nın satış yerinde alıcı tarafından imzalanmasıyla,
(2) En yüksek teklifin satışa esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması durumunda teklife ait onayın alıcıya tebliği ile,
(3) Bu şartnamenin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen durumda, satıştan son çekilenin satış kağıdını ve şartnameyi imzalamasıyla,
satış tamamlanır.

Uyulması Gereken Diğer Kurallar
Madde 13:

(1) Alıcı, satışın tamamlanması ve satış kağıdının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
(2) Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, şartname eki listelerde yer alan hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir.
(3) Alıcının satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde satış bedelini ödemesi zorunludur. Bu süre içinde satış bedelini ödememesi halinde satış bozularak güvencesi döner sermayeye gelir kaydedilir. İdare, gerek görmesi halinde varsa satıştan son çekilen istekliye yazılı tebligat yaparak verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceğini bildirir. Bildirimin tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul etmesi halinde, satış kâğıdı ve şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin kabul etmemesi durumunda ise eşya yeniden satışa çıkarılır.
(4) Bekletilmeyecek eşya için alıcının üçüncü fıkradaki satış bedelini yatırma süresi iki gün, teslim alma süresi üç gün, satıştan son çekilenin kabul beyanına ilişkin süre ise iki gündür. Bu bentlere göre yapılacak tebligatlarda, evrakın postaya verildiği tarihi takip eden yedinci gün, bekletilmeyecek eşyada ise üçüncü gün tebliğ tarihi sayılır.
(5) Bildirimler, alıcının ikametgah veya iş yeri olarak beyanda bulunduğu tebligat adresine, bildirilmiş ise elektronik posta adresine de gönderilir.
(6) Sayı, ağırlık, uzunluk ve hacim esası üzerinden yapılan satışlarda eşyanın tesliminde eksiklik görülürse eksikliklerin bedeli iade edilir, fazlalık görülürse fazlalıkların bedeli tahsil edilir. Eksiklik veya fazlalık oranı, ihale edilen o eşyanın yüzde otuzunu geçerse satışı iptal edilir.
(7) Yüzde altmış ve daha fazla hasarlı durumda olan araçlar hurda olarak kabul edilir. Hurda olarak satılan araçlara trafik şahadetnamesi verilmez.
(8) Araçların satışından sonra, trafik tescil işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir.

Eşyanın Teslimine İlişkin Şartlar
Madde 14:

(1) Eşyanın tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Alıcı satışı yapılan eşyayı, bulunduğu yerdeki mevcut durumu ile herhangi bir ayırma, ayıklama ve benzeri işleme tabi tutulmaksızın teslim almak zorundadır.
b) Satışın tamamlanmasını izleyen on gün içinde alıcı tarafından eşyanın bulunduğu yerden teslim alınarak götürülmesi zorunludur. Yeniden ihraç amacıyla satılacak eşyada ise bu süre otuz gün olarak uygulanır. Satış bedelinin ödenmesine rağmen bu sürede teslim alınmayan eşya için satıştan son çekilene yazılı tebligat yapılarak alıcının ihalede verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceği bildirilir. Bildirimin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul etmesi halinde eşya, son çekilene satılır. Son çekilenin eşyayı almayı kabul etmemesi durumunda ise eşya pazarlık usulü ile satılır. Bu usulde, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Satış komisyonu tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı teklif alınır. Alınan en yüksek teklif bedeli üzerinden işletme bölge müdürünün onayı ile satılır. Bu satışların bedelinden tasfiye idaresince yapılan giderler düşüldükten sonra artan tutar ilk alıcısı adına emanete alınır. Ancak, emanete alınacak tutar, ilk alıcının ödediği satış bedeli tutarını geçemez. Geçen miktar ile emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alıcısı tarafından alınmayan tutar döner sermayeye gelir kaydedilir.
c) Satışı gerçekleştirilen eşya, idare ambarındaysa idarece görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilerek, diğer kişi veya kurumların ambarlarındaysa idarenin yazısına dayanılarak teslim eden ve teslim alan alıcının imzaları alınmak suretiyle düzenlenen tutanakla (cins, miktar, model, marka gibi) teslim edilir. Alıcı tarafından teslim alınan eşya ile ilgili olarak daha sonra itirazda bulunulamaz. Teslim sırasında, satış listelerinde belirtilen niteliğe uygun olmadıkları anlaşılan ve durumu tutanakla tespit edilen eşya teslim edilmeyerek, Genel Müdürlükten alınacak cevaba göre işlem yapılır.
ç) İdare, eşya ile ilgili olarak ortaya çıkacak ihbar, şikayet veya resen belirlenen haller nedeniyle yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonuna kadar eşya teslimini durdurabilir.

Eşyanın Satış Dışı Bırakılması veya Satışın Yapılmaması
MADDE 15:

(1) Satışa sunulan eşyadan gerek görülenler, en geç satış saatine kadar idare tarafından satış dışı bırakılabilir. Bu eşya, komisyon başkanınca satışlara başlanılmadan önce duyurulur.
(2) Satış saatinden sonra ortaya çıkacak durumlar sebebiyle, satış komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle eşyanın satışını yapmayabilir. Bu suretle satış dışı bırakılan eşya satış komisyonu başkanınca satış yerinde duyurulur.
(3) Yukarıdaki birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre satış dışı bırakılan veya satışı yapılmayan eşya için güvence yatıran istekliler; masraf yaptıkları iddiası ile hiçbir talepte bulunamazlar. Ancak söz konusu satışta aynı miktarda güvenceyi karşılayacak başka eşya satışına katılabilirler.


Satışın İptali ve Sözleşmenin Feshi
MADDE 16:

(1) Alıcı, satıştan sonra satışın bozulmasını isteyemez. Ancak, eşyanın ilanda ve şartname eki listede belirtilen niteliklere uygun olmaması hallerinde; alıcı tarafından eşya teslim alınmadan önce ve şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde satış iptal edilebilir. İptal talebinin kabulü halinde eşyanın teslim süreci talep tarihi itibariyle durmuş sayılır.
(2) Yukarıda (1) numaralı fıkrada sayılan hallerle, eşyanın tasfiye edilebilir hale gelmemesine rağmen yanlışlıkla satışa çıkarılması halinde bu şartname hükümleri çerçevesinde idare gerekçesini belirtmek suretiyle eşyanın teslimi öncesinde ve tesliminden sonra her zaman satışı iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir.
(3) Satışın iptali veya sözleşmenin feshi halinde yatırılmış olan satış bedeli ilgililere iade olunur. Ayrıca, eşyanın tesliminden sonra satışın ve sözleşmenin iptal edilmesi halinde, alıcının eşyanın tesliminden sonra eşya için doğrudan gerçekleştirdiği masraflarını fatura ile belgelendirmesi şartıyla mahkemeye yaptırılacak tespit çerçevesinde ödenir.
(4) Teslim işleminden sonra satışı ve sözleşmesi feshedilen eşyanın aynen iade edilmemesi halinde, mahkemece belirlenecek değeri, teslim tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan kanuni faiz tutarı eklenmek, ödemiş olduğu satış bedeli düşülmek suretiyle alıcıdan tahsil edilir.

Yasak Fiil ve Davranışlar ile Bunlara Uymamanın Cezası
Madde 17:

(1) İhalelerde hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler, isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söyleyenler ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek, rekabeti ya da ihale kararını etkileyecek işaret ve davranışlarda bulunanlar veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapanlar, sahte belge ve sahte teminat kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyenler, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapanlar, artırma üzerinde kaldığı halde satış kâğıdını imzalamaktan imtina edenler ve güvence tutarı yeterli olmadığı halde pey sürenler komisyon kararıyla satış yerinden derhal uzaklaştırılır ve güvencesi döner sermayeye gelir kaydedilir.
(2) Ayrıca, fiil ve davranışlarının özelliklerine göre Müsteşarlık tarafından haklarında bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.
(3) İdarece yapılan ihalelerde bir yıl içinde iki defa satış bedelini ödemeyenler üç ay süresince Genel Müdürlüğe bağlı idarelerce yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.
(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde yasaklama kararı alınır. Resmi Gazetede yayımlanmak üzere on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(5) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı alınmak üzere işlem başlatılanlar, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar tasfiye idaresince yapılacak ihalelere iştirak ettirilmezler. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.
(6) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapan, ihale işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o fiildeki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Vergi, Resim, Harç ile Diğer Mali Yükümlülükler
Madde 18:
(1) İdare ve alıcı arasında imzalanan “Satış Kağıdı” ve “Sözleşme” nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından ihale salonunda peşin olarak ödenir.
(2) Satış bedelinden ayrıca alınacağı şartname eki listenin özel hükümler bölümünde belirtilen eşyada, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi veya kanunen alınması gereken diğer vergiler, satış bedelinden ayrı olarak satış bedeliyle birlikte ödenir.

Satış Bedelinin Taksitlendirilmesi ve Şartları
Madde 19:
(1) Şartname eki listenin özel hükümler bölümünde “taksitlendirilmeyeceği” belirtilen eşya için taksitlendirme yapılmaz.
(2) Şartname eki listenin özel hükümler bölümünde belirtilen tutarı aşan eşya için alıcıların talepleri üzerine satış bedelinde aşağıdaki şartlarla taksitlendirme yapılabilir:
a) Alıcının taksitlendirme talebini, satış bedelini yatırma süresi içinde kalmak kaydıyla satışı yapan idareye yazılı olarak yapması ve örneğine uygun taksitlendirme sözleşmesini imzalaması gerekir.
b) Satış bedeli on iki ayı geçmemek üzere talep edilen süre kadar eşit taksitlere bölünür ve tahsil edilir.
c) Takside bağlanması talep edilen miktar ile bunun için hesaplanan faiz tutarını karşılayacak miktarda Tasfiye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen değerler güvence olarak alınır.
ç) Takside bağlanan satış bedelini ödeme tarihine kadar olan süreler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen ve satış tarihinde geçerli olan oranda faiz uygulanır. Satışın tamamlanmasından sonra faiz oranlarındaki değişiklikler dikkate alınmaz. Bu satış için geçerli olan faiz oranı şartname eki listede gösterilmiştir.
d) Taksitlere uygulanacak faiz için katma değer vergisi hesaplanır ve peşin olarak tahsil edilir.
e) Taksit şartlarına riayet edilmemesi ve değerini kaybeden güvencenin yerine başkasının gösterilmemesi hallerinde, alacağın tamamı muaccel hale gelir. Muaccel hale gelen alacağın aslı ve faiz tutarı teminat çözülmek suretiyle tahsil edilir. İlgilinin talebi halinde muaccel hale gelen borcun tamamının nakden ödenmesi ve bu suretle teminatın iadesi mümkündür.
f) Takside bağlanan satış bedelinin yüzde ellisinin idarece belirlenen takvime uygun olarak ödenmesi şartıyla, ödenen bölüme isabet eden teminat, kalan borç ve faizleri karşılayacak yeni bir teminat mektubu alınmak veya ilgili bankaya talimat verilmek suretiyle çözülebilir.

Ek Süre
Madde 20:
(1) Bu şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen bedel yatırma süresi içerisinde olmak kaydıyla aşağıdaki durumlarda alıcıya on güne kadar bedel yatırma ek süresi verilebilir.
a) Alıcıların, işlemleri bizzat yerine getirmelerine veya vekaletname vermelerine engel olacak derecede;
1) Sağlık kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi edildiğini belirtir raporla tevsik edilen kaza ve ağır hastalık halinin bulunması,
2) Gözaltı veya tutukluluk durumunda bu halin resmi belge ile tevsik edilmesi,
3) Deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerin mevcut olması ve gerektiğinde bunların tevsiki.
b) Alıcının (a) bendi kapsamı dışında idarece kabul edilen diğer haller nedeniyle talepte bulunması.
(2) Alıcının 14 üncü maddede belirtilen eşya çekme süresi ile ilgili olarak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre on güne kadar ek süre verilebilir.
(3) Ek süre taleplerinin birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen mücbir sebeplerin sona erdiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yapılması gerekir.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verilen ek sürelerde, satış bedelinden binde 5 oranında günlük faiz alınır. İkinci fıkraya göre verilen ek sürede, verilen ek süre için ilgili tarife uyarınca ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret alıcıdan ayrıca alınır.
(5) Satılan eşya bedelinin yatırılmaması veya eşyanın çekilmemesi dolayısıyla idare tarafından başka bir şekilde tasfiye edildikten sonra vaki ek süre talepleri dikkate alınmaz.
(6) Ancak, bekletilmeyecek eşya kapsamında olan ve şartname eki listenin özel hükümler bölümünde gösterilen eşya için ek süre verilmez.
(7) Şartnamenin 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde borçları taksitlendirilen alıcıların, birinci fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) alt bentlerinde belirtilen mücbir sebeplere maruz kaldıklarını tevsik etmeleri durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen sürede başvurmaları halinde şartnamenin 19 uncu maddesinde öngörülen faiz uygulanarak on gün ek süre verilir.

Şartnamede Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Esaslar
Madde 21:
(1) Bu şartnamede ve satış sonrası düzenlenecek satış kağıdında hüküm bulunmayan hallerde Tasfiye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İhtilafların Çözüm Şekli
Madde 22:
(1) Bu ihale dolayısıyla istekliler ve/veya alıcı ile idare arasında vuku bulacak ihtilafların halli için satışı yapan idarenin bulunduğu mahal mahkemeleri yetkili olup, mahkemelerce ihtilafın hallinde şartnamedeki hükümlerle, şartnamenin 1 ve 21 inci maddelerinde belirtilen mevzuat hükümleri esas alınır.

Diğer Hususlar
Madde 23:
(1) Satışa katılan istekliler ve alıcı bu şartname ve şartname eki liste hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır.
(2) Şartname eki liste şartname kapsamında olup, bu şartname sözleşme yerine geçer ve istekliler ve alıcı satış kağıdındaki hükümlerle birlikte bu şartname ve eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır.
(3) Sözleşme yerine geçen ve …. sayfadan oluşan bu şartname ile….sayfa şartname ekini ve belgelerin tamamını okudum, belirtilen tüm şartları aynen kabul ediyorum.


SATIŞ KOMİSYONU: ALICI:
Adı ve Soyadı :
T.C Kimlik No :
BAŞKAN ÜYE ÜYE Tebligat Adresi :


İmzası

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2009 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları  |  ARŞİV