Özel Arama
GAZETELER DERGİLER TELEVİZYON RADYOLAR HABER VİDEO E-DEVLET PAYLAŞIM

Oto Rehberi

Seyahat Rehberi

Spor Rehberi

Finans Rehberi

İl Rehberi

Link Rehberi

 
 
  Tasiş, Gümrük Mevzuatı Uyarınca Tasfiyelik Hale Gelen Araç Satış İlanları - 3

<< Geri Tasiş Ana Sayfa

1- İHALEYİ YAPAN İDARE : İSTANBUL TASFİYE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


2- İHALE YERİ :

İSTANBUL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU DÜNYA TİCARET MERKEZİ BULVARI NO:14 YEŞİLKÖY/İSTANBUL


3- İHALE TARİHİ VE SAATİ :

 

10/07/2009 tarihinde BİRİNCİ,

14/07/2009 tarihinde İKİNCİ,

17/07/2009 tarihinde ÜÇÜNCÜ satış

 

Saat 09.30-12.00 ile 13.00-16.00 arasında yapılacaktır.


4-A- GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI :

 
a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin :

1. Satış için ; 09/07/2009 tarih ve saat 16.30 'a
2. Satış için ; 13/07/2009 tarih ve saat 16.30 'a
3. Satış için ; .16/07/2009 tarih ve saat 16.30 'a kadar


İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veznesine veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,


b) Tasfiye Tüzüğünün 14 üncü maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii,Ergazi Tesisleri,Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekir.


5- BU İHALE İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI : 5 TL


6- SATIN ALINAN ARAÇ BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : 7 GÜN


7- SATIN ALINAN ARAÇ TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ : 10 GÜN

 
8- BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI YAPILMASI HALİNDE
TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI : % 24


9- ARACIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :

 
a)Görülebileceği Saatler : Birinci Satışta satışı yapan idareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde birinci defa satışa sunulan vasıtaya ait listenin ilan tahtasına asıldığı günden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar; satılmadıkları için ikinci ve üçüncü satışlarda listenin ilan panosuna asıldığı tarihten itibaren ihale gününden bir önceki günün mesai saati bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir..


b)        Bulunduğu Yerin Adresi :


1-       İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı N0:14 Yeşilköy/İSTANBUL

10- ÖZEL HÜKÜMLER :
1-Şartnamenin 21/1-b maddesi uyarınca on günü geçmemek üzere ek süre verilmesi halinde günlük % 0.18 oranında faiz peşin tahsil edilecektir.
2-Satışta bulduğu değeri vergi resim ve diğer giderler hariç 5 milyarı (5.000 TL) aşan eşya/vasıta için alıcıların talepleri üzerine taksitlendirme yapılabilir
3-Satışa esas bedelin en az %10 (yüzde on) oranında alınan güvence tutarı eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden öngörülen orana (%10’na ) tamamlanır. 3. Satışta istekliler tarafından satış bedelinin % 50’si altında teklif verilmesi halinde Birinci satışa esas bedelin % 50’si üzerinden % 10 oranında güvence alınır. Güvencelere ilişkin belgeler yer ve süre şartı aranmaksızın tüm işletme şube müdürlüklerince tasfiye tüzüğü hükümlerine göre yapılan satışlarda geçerli olacaktır.
4-Katma Değer Vergisi satış bedelinin ödenmesi sırasında tahsil edilecektir.
5-İlan, tellaliye ücreti, damga vergisi satışın tamamlanmasını müteakip açık artırma mahallinde peşin olarak tahsil edilecektir.
6-Araçlar için Karayolları Uygunluk Belgesi alıcıya aittir.
7-Televizyon, radyo, portatif radyo, teyp, pikap, video ve bileşik cihazların 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanununun 4’ncü maddesi uyarınca satış üzerinden bandrol ücreti tahsil edilecektir.
8-Şartnamenin 19/6 maddesi uyarınca satış ilanlarına ilişkin giderler, satışa çıkarılan aracın birinci satıştaki satışa esas bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orana göre satış anında tahsil edilir.
9-Satışa sunulan araçlardan ÖTV’ye tabi olanlara “Özel Tüketim Vergisi” uygulanır.
10-01.01.2009 tarihinden itibaren satış tarihi itibarı ile satış işlemleri ve pey sürme işlemi Türk Liarası (TL) üzerinden yapılacaktır.
11-İdareye ödenecek tutar sadece mal bedeli ve ardiye ücreti olmayıp, satış işleminden doğan tüm vergileri kapsamaktadır.
12-    Satışa sunulan “HURDA” ibareli araçlara “Trafik Şahadetnamesi” verilmez. Ancak Ö.T.V. Kanunu Hükümleri uygulanır.
13- "Satışlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez."
14-Artırmaya katılanlardan araca en yüksek teklif veren isteklinin güvencesi yetmediği halde pey sürmesi, yatırılan güvencenin aracın satışında bulduğu bedel üzerinden % 10 oranına tamamlamaması, artırma üzerinde kalmasına rağmen satış kağıdını imzalamaktan imtina etmesi veya alıcının şartnamenin 17’nci maddesinin 1’nci paragrafında belirtilen davranışları nedeniyle satışın ilgili adına gerçekleştirilememesi halinde güvence Döner Sermayeye gelir yazılır. Bu şahıs hakkında şartnamenin 17’nci maddesinin 2’nci ve 3’ncü paragraf hükümleri uygulanır. Araç satıştan en son çekilenin verdiği bedel üzerinden artırmaya devam olunur. Artırma olmaması halinde ise “Tasfiye Tüzüğü’nün 19/C maddesi uyarınca satış iptal edilerek en geç üç ay içinde araçlar tekrar satışa sunulması ve yine satışta bulduğu değer, bir önceki satışta, satışın iptaline neden olan alıcının verdiği tekliften az olması halinde aradaki fark iptale neden olan alıcıdan tahsil edilecektir.
15-Satış listesinde yer alan eşya/araçlar için vergiler satış tarihinde geçerli olan oran üzerinden alıcıdan ayrıca tahsil edilecek olup, üçüncü satışta % 50’nin altında teklif olması halinde verilen teklifin Bölge Müdürlüğümüzce onaylanmasından sonra kararın alıcıya tebliğ edildiği tarihteki vergi oranı uygulanacaktır.
16-Açık Artırma Usulü İle Yapılacak Satışa Katılacak Gerçek Ve Tüzel Kişilerin İhale Komisyonuna;Satış tarihinden önce altı (6) ay içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,Nüfus cüzdan süreti veya Kimliğini belirlemeye yarayan diğer belgelerin (Ehliyet,Pasaport,İşyeri kimliği,askeriKimlik v.b) bir örneği,Başkası adına vekil olarak satışa katılması halinde ,noterden onaylı vekaletname örneği,Tebligat adresinin,iş veya ikamet adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,Şartname eki listede belirtilen güvence miktarını karşılayacak tutarı yatırdıkları belgeyi, İbraz etmeleri şarttır.
17- KDV ve ÖTV oranlarında yapılan değişikler aynen yansıtılacaktır.

 

Gümrük Araç Satış İçin Google Türkçe Kaynaklarda Özelleştirilmiş Arama Yap

Google
 

BU KONUYLA İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

 

© 2015 E-Yaşam Rehberi  |  Hakkımızda  |  Bize Yazın  |  Sitene Ekle  |  Gizlilik Bildirimi  Kullanım Şartları

 

2. El Araç Sayfaları

2 El Otomobil
2 El Kamyon
2 El Otobüs
2 El Motosiklet
2 El İş Makinaları
Pert/Hasarlı Araç Satışı
Gümrük Araç Satışı
Araç Satış İhaleleri