Araç Renk Değişikliği Ruhsat İşlemleri

 
araç renk değişikliği

Araç Tadilat ve Renk Değişikliği Tescil İşlemleri

Araçlar üzerinde yapılan değişikliklerin bildirilmesi ve tescili işlemleri 31.01.2018 Tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesine göre aşağıdaki esaslar çerceveside yapılır.

 

30 Gün İçinde Bildirim ve Tescil Zorunluluğu

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişiklikler, değişiklik sonrası aracın muayenesinin yapılmış olması koşuluyla değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir notere başvuru yapılarak ARTES’e işlenir. Araç üzerinde yapılan değişiklik araç tescil belgesinde yer alan bilgilerden herhangi birini değiştiriyor ise yeni araç tescil belgesi düzenlenir ve basılır.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken belgeler aranmaz. İlgili birimlerin veya teknik değişikliği yaptırdıkları firmaların yetkili mühendisleri tarafından düzenlenen teknik belgeye göre işlem yapılır.

Bildirimlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslarının Belirlenmesi

Araçlar üzerinde teknik değişiklik yapan veya yapılan değişikliklere ilişkin belgeleri onaylayan kişi veya kuruluşlara, bu değişikliklerin ARTES'e işlenmesi amacıyla bildirim zorunluluğu getirmeye ve bu bildirimlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliği yetkilidir.

Süresinde Tescil Edilmeyen Araçlar (Trafikten Men)

Üzerinde değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlar, değişiklik belgelendirilip noterler tarafından tescil edilinceye ve araç tescil belgelerine işleninceye kadar trafikten men edilir.

Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirim Süresi

Tescil edilen araç üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Araç Tadilat ve Renk Değişikliği Tescil İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

1. AİTM Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgesi ile yapılan tadilatlarda İstenen Belgeler

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- AİTM Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgesi
- Araç Muayene Raporu (Geçerli muayenesi olsa dahi yeni muayene zorunlu) (Elektronik ortamda kontrol edilir.)
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)

2. AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi ile yapılan tadilatlarda İstenen Belgeler

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (tadilat için)
- Araç Muayene Raporu (Geçerli muayenesi olsa dahi yeni muayene zorunlu) (Elektronik ortamda kontrol edilir.)
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)

3. Montaj Uygunluk Raporu ile yapılan montajlarda İstenen Belgeler

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Montaj Uygunluk Raporu
- Aracın geçerli muayenesi varsa muayene ve tespit raporu aranmaz.
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)

4. Araç Renk Değişikliği Tescilinde İstenen Belgeler

- Kimlik
- Araç tescil belgesi
- Renk değişikliği faturası
- Araç Muayene Raporu (Elektronik ortamda kontrol edilir.)
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Elektronik ortamda kontrol edilir.)

Bu konu hakkında ek bilgi için: