Araç Tescil İşlemleri İçin Gerekli Diğer Belgeler

 
tescil belge

Araç Tescil İşlemleri Diğer Bilgi ve Gerekli Belgeler

Araç tescil işlemlerinde araç cinslerine göre gerekli belgeler, tescilli araçlarda yapılan değişiklikler İçin gerekli belgeler ve araç kaydı kapatma ve açma evrakları kategorileri dışında kalan ve noterlerce istenen diğer gerekli evraklar ve bigiler aşağıdaki gibidir.

 

Karayolları Trafik Kanunun 22 nci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Tarım kesiminde kullanılanlar hariç İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce tescili yapılacak motorsuz taşıtlar için aşağıdaki esaslar uygulanır:

1. Adına tescil işlemi yapılacak olan kişi küçük ya da zihinsel engelli ise, kanuni temsilcileri tarafından, araç nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerine dair noterde düzenlenen taahhütname ibrazı

2. Tescil işlemlerinin vasi tarafından yapılması halinde Türk Medeni Kanunu m. 462 uyarınca mahkemeden alınan izin kararı

3. Araç üzerinde elektronik ortamda bildirilen ön rehin dışında bir hak mahrumiyeti eklenecekse buna ilişkin belge

4. Aracın satış veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 aylık sürenin geçmesi halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı

5. Ambulans / acil sağlık araçlarının tescili için, il sağlık müdürlüğünce düzenlenecek ambulans / acil sağlık aracı uygunluk yazısı

6. Üzerinde yazı, resim veya işaret bulunan araçların ilk tescilinde

- Araçta bulunan yazı, resim veya işarete ilişkin tespit muayenesi raporu
- Tescili talep edilen yazı, resim veya işaretin kullanım hakkı olduğuna dair araç işleteni tarafından verilen yazılı beyan ya da belge (sözleşme, logosu kullanılacak firmanın izin yazısı, marka tescil belgesi vb)

7. Ad / Soyad veya ticari unvan ihtiva eden plakalı araçların ilk tescilinde; Plaka ücretinin İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırıldığına ilişkin makbuzun aslı

Engelli Araçlarının Tescili İçin Gerekli Ek Belgeler

- 30.3.2013 tarihli 28603 sayılı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerince verilen Sağlık Kurulu Raporu
- Tescil edilecek araç özel tertibatlı ise araç sahibine ait engelli sürücü belgesi
- Tescil edilecek olan araç hem engelli hem de engelli olmayan kişilerin kullanımına uygun ilave aparatlarla donatılmış ise; aracın engelli veya engelli olmayan kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğine dair TSE tarafından düzenlenen “Özel Tertibatlı Araçların Engeli Olmayan Kişilerce Kullanılmasıyla İlgili Teknik Muayene Raporu”