Araçların Tescil İşlemleri

 
artes

Araç Tescil Belgesini Kim Verir?

Araçların tescili ile araç tescil belgesinin düzenlenmesi işlemleri şu şekilde yapılır. Araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin başvuruları üzerine elektronik ortamda ilgilisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından yapılır. Bu işlem sonunda araç tescil belgesi basılarak imzalanır. Araç tescil belgesi, ilgililerine tescile yetkili kurumlarda elden teslim edilir.

 

Araçların tescili nedeniyle düzenlenmesi gereken belgelerin değerli kağıt bedelleri, tescile yetkili olan kuruluşlar tarafından tahsil edilmektedir.

Tescili yapılan araçlara, sahiplerine ve sonradan araç üzerinde yapılan her türlü değişikliklere ilişkin bilgiler tescile yetkili olan kurumlar tarafından elektronik ortamda kaydedilir.

Tescil edilen araçlar ile araç sahiplerine ilişkin bilgiler ile sonradan araç üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir. Elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması durumunda ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Tescili Yapılamayan Araçlar

Ülkemizde belirli bir süre kullanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılmak üzere geçici ithal yoluyla getirilen araçlar ile iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş ve karayolunda insan, hayvan ve yük taşımasında kullanılamayan araçlar hariç olmak üzere, direksiyonu sağda olan araçlar ülkemizde tescil edilemez.

Lastik tekerlekli traktörler ticari araç olarak tescil edilemez.

28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT) ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen uygunluk belgesi bulunmayan araçların tescil işlemleri yapılmaz.

Takograf veya Taksimetre Zorunluğu Olan Araçlar

Takograf veya taksimetre kullanılması zorunlu araçlarda, başvuru sırasında ibraz edilen belgeler esas alınarak araçta takılı olan cihazın marka ve seri numarası araç tescil kayıtlarına işlenir. Taksimetre kullanılması zorunlu araçlar için ayrıca tespit muayenesinin yapılmış olması zorunludur.

Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının Tescili

Ambulans ve acil sağlık araçlarının tescillerinde il sağlık müdürlüğünce düzenlenecek ambulans/acil sağlık aracı uygunluk yazısının ibraz edilmesi zorunludur. Ambulans ve acil sağlık araçlarına ait bilgiler, Sağlık Bakanlığı ile elektronik ortamda paylaşılabilir.

Ergin Olmayanların Araçlarının Tescili

Ergin olmayan küçüklere ait araçların tescili için kanuni temsilcileri tarafından araç nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamenin tescil anında verilmesi zorunludur.

Sefer Görev Emirleri

Araçlara ait bilgiler Türkiye Noterler Birliği tarafından elektronik ortamda; bunun mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Tescili yapılan ve bilgisi Milli Savunma Bakanlığına gönderilen araçlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev emri verilir.

Sefer görev emirleri ile ilgili işlemler, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine göre noterler veya Türkiye Noterler Birliğince yapılır. Bu kapsamda sefer görev emri verilen araçların bilgisi ile bu araçlardan kara nakil ve iş makineleri üzerinde imal, tadil ve montaj yapılması durumunda, bu işlemlere ilişkin bilgiler ARTES’e işlenerek Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

Veraset Yoluyla İntikal Eden Araçlar

Veraset yoluyla intikaller ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentlerinde düzenlenen istisnalardan yararlanılarak iktisap edilip istisnadan yararlananlar tarafından beş yıldan fazla kullanılıp elden çıkarılanlar ile aynı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında istisnadan yararlanılarak iktisap edilip, istisnadan yararlananlar tarafından 3 yıldan fazla kullanılıp elden çıkarılanlar hariç olmak üzere, ilk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası uygulanmış olan araçların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabı halinde veya ilk iktisabı yapılan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki araçlara dönüştürülmesi durumunda, vergi dairesince düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesinin ibrazı aranır.

Kısıtlamalar

İlgili kurum ya da kuruluşlarca mevzuat kapsamında araç tescil belgesi ve/veya araç kayıtlarına işlenmesi gereken satış/devir, kullanım vb. kısıtlamalara ilişkin kısaltmalar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliğince müştereken belirlenir.