Geçici Plaka ve Geçici Trafik Belgesi

 
geçici plaka

Geçici Trafik Belgeleri ve Geçici Plakalar

Geçici trafik belgeleri ve geçici plakaların verilme esasları Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki gibi belirlenmişir.

 

Geçici Trafiğe Çıkarılan Araçlar

Bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip araç veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilen araçlara, geçici belgenin cinsine uygun harcın yatırılmış olması şartıyla ve ilgili maddelerindeki usul ve esaslara göre noterler tarafından geçici trafik belgesi verilir. Geçici trafik belgesi ve geçici plakaları ARTES’e işlenir. Bu belgeler sadece, geçici plakaları ile birlikte kullanılır.

Geçici trafik belgelerinin, süresi geçirilerek veya başka araçlarda kullanılması halinde belge ve plakalar geri alınır, araçlar trafikten men edilir.

A Geçici Trafik Belgesi ve Geçici Plakalar

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi;

a) Prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan kurum, kuruluş veya teknik hizmet kuruluşlarına “T” harf grubu plakalı

b) Fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri yerler arasında sürülecek araçların nakli amacıyla imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara; yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere “G” harf grubu plakalı, olarak bir yıl süre ile verilen belgedir.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinde birden fazla plaka verilemez. Ancak firmalar birden fazla yetki belgesi için müracaat edebilirler.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenen A Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan "G" plakanın geçerlilik süresi; aynı il sınırları içerisinde yirmi dört saat, şehirlerarası ve uluslararası yollarda aracın götürüleceği yerin uzaklığına göre en fazla altı gündür. Bu plakalı araçların A Geçici Trafik Belgesinde belirtilen güzergâh dışında kullanılması ve bu araçlarla yük ve yolcu taşınması yasaktır.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden düzenlenen A Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan "T" plakalı araçlar, A Geçici Trafik Belgesinde belirtilen süre içerisinde ülke genelinde herhangi bir yer kısıtlamasına tabi olmaksızın kullanılabilirler.

"G" ve "T" plakalar için kullanılan A Geçici Trafik Belgesi, A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi bulunan firmalarca iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti üç yıl süre ile saklanır. Bu belgeler yetkililerce her zaman denetlenebilir.

Bu belge ve plakalar, A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin ilgili firmaca onaylanmış fotokopisi ile birlikte geçerlidir.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesinin süresi sonunda yeniden talep edilmesi halinde, önceden verilmiş yetki belgesi ile plakaların iadesi zorunludur. Süresi biten yetki belgesi ile önceden tahsis edilmiş plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesine istinaden verilecek "G" ve "T" plakalar 8000-9999 arasındaki rakamlardan oluşur.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi başvurusu herhangi bir notere yapılır. Başvuru sırasında;

a) Talep edenlerin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini ve yetki belgesini hangi amaçla kullanacaklarını belirtmeleri,

b) Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması,

c) Gerekli harcın ödenmesi,

ç) Taşıma işleri organizatörlüğü yapanlar için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ilgili yetki belgesinin alınmış olması,

d) Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin belgesinin alınmış olması (Tip onayı olması halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin şartı aranmaz.),

e) İthal araçlar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin bulunması gerekir.

Prototip veya yol testi amacıyla "T" plakası verilen araçlar, hiçbir şekilde taşıma sınırı üstünde yükleme yapılmamak üzere, yüklü olarak da test edilebilirler. Gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından izin alınmak şartıyla teknik açıdan müsaade edilen yükle yüklenebilirler. Bu araçlarda, sürücünün dışında gereği kadar ek sürücü ve uzman bulunabilir.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi ile geçici trafik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir.

C Geçici Trafik Belgesi ve Geçici Plakalar Verilecek Araçlar

Araç sahibinin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiğine dair beyanı ve başvurusu üzerine; satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek olup, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunan ve gerekli harcı ödenmiş araçlara, herhangi bir noter tarafından altı gün süre ile geçerli C Geçici Trafik Belgesi ve plaka basım belgesi verilir.

Trafikten çekilmiş olan araçlara da C Geçici Trafik Belgesi verilebilir.

D Geçici Trafik Belgesi ve Geçici Plakalar Verilecek Araçlar

Yurt dışından getirilen veya yurt dışına götürülen araçların karayollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için araç sahibi veya satıcının başvurusu üzerine herhangi bir noter tarafından otuz gün süre ile geçerli D Geçici Trafik Belgesi ve plaka basım belgesi verilir.

Başvuru sırasında her türlü hukuki ve mali sorumluluğun kabul edildiğinin beyan edilmesi, getirilecek ya da götürülecek araçların cins, sayı ve nitelikleri ile araçların getirileceği ya da götürüleceği ülkenin belirtilmesi gerekir. Başvuruya konu edilen her bir araç için proforma fatura örneği veya sahiplik belgesinin ibrazı ile aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması ve gerekli harcının ödenmiş olması gerekir.

Yurtdışından getirilecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar, araçlara bulundukları ülkede getirileceği gün takılır ve yurda gelişlerinde aracın tescil edileceği notere iade edilir.

Yurtdışına götürülecek araçlar için verilen geçici belge ve plakalar ise karayoluna çıkarılacakları zaman araçlara takılır.

E Geçici Trafik Belgesi ve Geçici Plakalar Vrilecek Araçlar

Türkiye’ye kesin olarak ithal edilmek üzere getirilen araçlar ile asıl yerleşim yeri yabancı memleketlerde olan Türk ve yabancı turistler haricinde kalan ve resmi veya özel sektörlerde çalışmak üzere gelen yabancı kişilere ve bilim adamlarına ait araçlara gümrük idareleri tarafından, yabancı plakalarının sökülmesi sonrasında, giriş işlemleri yapılacak gümrüğe kadar kullanılmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmış olması ve gerekli harcının ödenmesi şartlarıyla altı gün süreyle geçerli E Geçici Trafik Belgesi ve plaka basım belgesi verilir.

Ülkemizden transit geçecek olup geçici plaka ve yol belgesinin süresi bitmiş ya da süresi ülkemizi geçmeye yetmeyecek olan araçlara giriş işlemi yapan gümrüklerce, çıkış işlemleri yapılacak olan gümrüğe teslim edilmek üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmış olması ve gerekli harcının ödenmesi şartlarıyla E Geçici Trafik Belgesi verilir.

F Geçici Trafik Belgesi ve Geçici Plakalar Vrilecek Araçlar

Dış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının, bulundukları ülke mevzuatı gereğince belge ve plakaları geri alınan plakasız araçları ile yurdumuza gelişlerinde; giriş işlemi yapan gümrük idareleri tarafından verilen giriş izin belgesi esas alınarak, araç sahibinin başvurusu üzerine araçların yurtta kalış süresine göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmış olması ve gerekli harcının ödenmesi şartlarıyla, herhangi bir noter tarafından en çok üç ay süre ile geçerli F Geçici Trafik Belgesi ve plaka basım belgesi verilir.

Bu belge ve plakalar araç sahibi tarafından, gidilen ülkedeki Türk temsilciliklerine iptal edilmek üzere teslim edilir.

Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi

Savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına gelen veya bu sınırları geçen yabancıların beraberlerinde getirdikleri tescilli araçlara, ülkede kaldıkları süre içerisinde kullanılmak üzere noterler tarafından geçici trafik belgesi ve özel olarak belirlenen harf grubundan tescil plakası verilir.

Bu kapsamdaki araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenleninceye kadar kullanılmak üzere yurdumuza girişleri sırasında ilgili gümrük idaresi tarafından, ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı ile on beş gün süreyle geçerli Geçici Giriş Yol Belgesi (Ek-3) verilir. Geçici Giriş Yol Belgesi verilen ve henüz geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenlenmeyen araçlara yurt dışına çıkış izni verilmez.

Geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi için başvuru sırasında aracın yabancı ülkedeki tescil belgesi, ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, varsa Geçici Giriş Yol Belgesi ve 13/10/2014 tarihli ve 2017/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca araç sahibine verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma Belgesinin ibrazı ve aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunludur

Bu madde kapsamında tescil yapılan aracın kayıtlarına, “Geçici belge ve tescil plakası üzerinden başkasına satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, geçici trafik belgesinde adı kayıtlı kişi, eşi veya belgede adı kayıtlı kişinin alt ya da üst soyu dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz.” şeklinde şerh işlenir.

Bu araçlarla yurt dışına çıkış yapılacak olması halinde, geçici trafik belgesi ve tescil plakalarının bu belge ve plakaları düzenleyen notere iade edilerek, yurt dışına çıkışın yapılacağı gümrük idaresine kadar kullanılmak üzere yedi gün süreyle geçerli Geçici Çıkış Yol Belgesi alınması zorunludur. Bu süre sonunda yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilen araç trafikten men edilir ve men bilgisi, işlemi yapan trafik birimi tarafından elektronik ortamda kaydedilir. Bu halde, araca yeniden üç gün süreyle geçerli Geçici Çıkış Yol Belgesi düzenlenir. Süre sonunda yine yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilen araç, başvuracağı herhangi bir noterden yeniden geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınıncaya kadar trafikten men edilir.

Geçici olarak tescil edilmek üzere geçici giriş yol belgesi veya geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen yabancı plakalı araçlara ilişkin bilgiler kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla sınırlı olarak paylaşılabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak veri paylaşımının usul ve esasları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği arasında yapılacak olan protokolle belirlenir.

Geçici trafik belgesi ve tescil plakasının şekli, içeriği, geçerlilik süresi, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi, iadesi ile araca ait mevcut belge ve plakaların saklanması, iadesi ile bu işlemlere ait diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir.

Geçici olarak tescil edilen araçların muayene, sigorta, vergi ve harçları ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlarca belirlenir.

Hangi ülkelerde olağanüstü hallerin yaşandığı ve olağanüstü hallerin süresi Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca müştereken hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenir.