İş Makinası Tescil İşlemleri

 
iş makineleri

İş Makinelerinin Tescil İşlemleri ile İş Makinelerinin Tescil Plakaları

İş makinelerinin tescil işlemleri 31.01.2018 Tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesine göre tescile yetkili kurumlar tarafından aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 

Resmi Kuruluşlara Ait İş Makinelerinn Tescil İşlemleri;

Kamu kurum ve kuruluşlarına (resmi dairtelere) ait olan iş makinelerinin tescil işlemleri ait olduğu kurum veya kuruluşun ilgili birimlerinde yapılır ve her makine için ayrı ayrı iş makinası tescil belgesi düzenlenir.

Tescil işlemlerinin aynı kuruluşa ait ayrı ayrı birimlerde yapılması halinde tescile ait bilgiler kurum veya kuruluşun merkez tescil biriminde toplanır ve makinelerin cinslerine göre ayrı ayrı kayıtları tutulur.

İş Makinalarının karayoluna çıkılmasının gerekli olduğu hallerde, tescilini yapan kuruluşça iş makinası tescil belgesinin trafiğe çıkış iznine ait bölüm doldurularak tasdik edilir.

Bu şekilde karayoluna çıkacak araçların iş makinalarının zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) yaptırmış olmaları zorunludur.

Özel Veya Tüzel Kişilere Ait İş Makinelerinin Tescil İşlemleri

Özel veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinin işletme amacıyla veya ilgisine göre Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarca tescilleri araç sahibinin başvurusu üzerine iş makinası türünden araçların tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve Maliye Bakanlığınca bastırılan iş makinası tescil belgesi tanzim edilerek verilir.

İş Makinalarını Tescile Yetkili Kuruluşlar (Madde:9)

İş makinelerinin tescil işlemleri; kamu kuruluşlarına ait olanları ilgili kuruluşlar, özel ve tüzel kişilere ait olanlardan tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odaları, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.

İş Makinelerini Tescilinde Gerekli Olanlar

Araç sahipleri tescil işlemi için iş makinesinin tanıtım özelliklerini gösteren teknik belgeyi veya araca ait teknik bilgileri içeren bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek zorundadır.

İş Makinesi Trafiğe Çıkış İzin Belgesi

Bu iş makinesinin karayollarında sürülmesi, tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin tescili yapan kuruluşça tasdik edilerek iş makinesi sahibine verilmesi ile mümkündür.

Trafiğe çıkış izni verilirken iş makinesinin zorunlu mali sorumluluk sigortasının (trafik sigrtası) yapılmış olması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması zorunludur.

İş Makinesinin Tescil İşlemleri İçin İstenen Belgeler (Oda tarafından)

1. İlgili odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.

2. İş makinesi sahiplik belgesi;

- Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).

- İkinci el araçlar için noter satış senedi.

3. Veraset ilamı.

4. Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir.

Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.

İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-2)’te belirtilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.

Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir.

İş Makinesi Tescil Plakası

İlk defa tescili yapılan her iş makinasına bir tescil plakası tahsis edilir. Satış, devir veya diğer işlemlerde plaka numarası değiştirilmez, daha önce düzenlenerek bir önceki iş makinası sahibine verilmiş olan tescil plakaları yeni sahibine devredilir.

İş Makinelerinin El Değiştirmesi (satış ve devirler) İşlemleri

İş Makinelerinin satış ve devir işlemlerinin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devir işlemleri geçersizdir.

İş Makinesi Tanımı

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.