Motorsuz Araçların Tescil İşlemleri

 
fayton

Motorsuz Taşıtların Tescil İşlemleri

İnsan ve hayvan gücü ile yürütülen motorsuz taşıtların tescili işlemleri 31.01.2018 Tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesine göre;

 

Karayolları Trafik Kanunun 22 nci maddesi birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Tarım kesiminde kullanılanlar hariç İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce tescili yapılacak motorsuz taşıtlar için aşağıdaki esaslar uygulanır:

1. Taşıt sahiplerinin kimlik bilgileri ve taşıtların cins ve özellikleri kaydedilir.

2. Her araç için, motorsuz taşıt tescil belgesi (Ek-2) düzenlenir ve taşıt sahibine verilir.

Motorsuz Araçların Plakaları

1. Bu araçlardan bisikletlerin plakaları 10x15 santimetre, hayvanla çekilen ve elle sürülenlerin 15x20 santimetre en ve boyunda olur ve sacdan veya uygun bir maddeden yapılır.

2. Tescil plakalarının zemini beyaz, harf ve rakamları siyah renkte olur, plakaları belediyelerce belirlenir ve taşıtların arkalarına takılır.

Motorsuz Araçlar Tescil ve Plaka Zorunluluğu

1. Belediyelerce tescili zorunlu kılınan araçların belge ve plaka alınmadan trafiğe çıkarılması yasaktır.

2. Bu araçları sürenlerin belgeleri ve belgelerinde gösterilen şartlara uyup uymadıkları belediye trafik birimlerince de denetlenebilir.