İstanbul Hacizli Araçlar

İstanbu Vergi Daireleri Hacizli Araç Satışı

Aşağıdaki linkte, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Dairelerine olan vergi borçlarını kanuni süresinde ödemeyen vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilmiş menkul malların hacizli araçların listesini içermektedir. Bu listedeki hacizli araçlar aynı kanuna göre açık artırma ile satışa çıkarılmaktadır.

İstanbul satışa çıkarılan hacizli araçlar listesinde, aracı satışa çıkaran vergi dairesinin adı, aracın cinsi, plakası, modeli, markası, rengi, kilometresi, anahtar ve ruhsatın olup olmadığı, motor - şasi numarası, sigorta poliçesi ve hasar kayıt bilgileri, kdv oranı (%), aracın muammen bedeli, 1.ihale ve 2. ihale tarihi - saati, aracın resimleri, satış şekli bilgileri görülüp incelenebilir.

İstanbul Vergi Daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan açık arttırma veya pazarlık usulü satışlara ilişkin usul ve esaslar şöyledir; ( Bu sayada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, hacizli araçlar ile ilgili güncel ve kesin bilgileri ilgili Vergi Dairesinin İcra Satış Servislerinden öğrenebilirsiniz.)

Araç Satışlarına İlişkin Usul ve Esaslar

1- İhale başlamadan en az ½ saat önceden alıcılar tarafından İhaleye Katılım Formu (Form-7) eksiksiz olarak tanzim edilip, Satış Komisyonu tarafından Açık artırmaya satışa ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra, belirtilen gün ve saatte satışa başlanır.

2- Satış, görevlendirilen tellal tarafından yürütülür.

3- Alıcılar pey sürme işlemini “Açık Artırma Salonuna Giriş Kartını” tellalın ve satış komisyonunun görebileceği şekilde kaldırmak suretiyle yapacaklardır. Usulüne uygun olarak kartı kaldırmayanlar pey sürmüş sayılmazlar.

4- Haczedilen araca verilen bedel takdir edilen değerinden %75 ‘inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa ilk arttırma tarihinden başlayarak 7. gün sonunda bu mallar tekrar 2. kez satışa çıkarılır. 2.satışa pey sürmek suretiyle başlanır. Bu ikinci arttırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. (2. satışta teklif edilen değer aracın 2.el fiyatının çok altında ve verilen tekliflerin hiçbirisi uygun görülmez ise satış gerçekleştirilmez ve araç pazarlıkla satışa kalır.)

5- Satışlarda Açık artırma sonunda araç en yüksek bedeli veren kişiye satılır. Satış ile ilgili Komisyon kararının alıcıya duyurulması ile; satış sözleşmesi yerine geçen ve idarece hazırlanmış 4 nüsha Araç satış tutanağı düzenlenir. (Form-3:Araç Satış Tutanağı)

6- Artırma sırasında satıştan en son çekilenin adı, soyadı, sürdüğü pey satış kağıdına yazılarak ilgilinin imzası alınır. (Form- 4: Araç İhale Tutanağı)

7- Satış Komisyonu kararı kesindir.

Danışma Telefonu: 0(212) 453 87 51

Pazarlık Usulü Satış Talimatnamesi

1. ve 2. satış sonrası satılamayan araçlar Pazarlık Usulü ile satılır. Pazarlık usulü ile satışta dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır;

2. satış tarihinden itibaren 15 gün süre ile satıştaki araç ile ilgili teklifler alınır.

Teklif sahiplerine Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu (teklif saati de belirtilecek şekilde) tanzim ettirilir. Formdaki bilgilerin eksik olmamasına dikkat edilerek, form teklif sahibi tarafından imzalanır ve Güneşli Araç Satış Merkezinde klasörde muhafaza edilir.

Talep edilmesi halinde söz konusu araç için verilen en yüksek teklif alıcılara bildirilir. 15 günlük sürenin bitiminde eğer verilen teklifler uygun görülürse (teklif edilen tutarın aracın 2. el piyasa fiyatına göre yapılacak değerlendirmeye göre) en yüksek tutarlı teklif verene satış işlemi gerçekleştirilir.

Satış gerçekleştiği takdirde; ilgili araca ait verilen teklif bilgilerinin yer aldığı Pazarlık Teklif Değerlendirme Formu (Form 9) tanzim edilir ve Satış Tutanağı ivedilikle tanzim edilerek satış işlemleri sonuçlandırılır.

Eğer verilen tekliflerin hiçbiri uygun görülmezse; 6 aylık süre içerisinde pazarlık usulü ile satışa devam edilir.

Pazarlık ile yapılan satış sonuçları KDV dahil satış fiyatı ile birlikte, Başkanlığı www.ivdb.gov.tr adresinde ihale ve duyurular sayfasındaki satışa konu araca ait bölümde ilan edilir.