Sigorta Terimleri Sözlüğü "A" Harfi

 
 

A

Aktüer: Sigorta risk analizi konusunda prim katsayılarının hesaplanması, risk rezervleri ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini karşılama yeterliliği konusunda uzmanlığı olan ve sigorta matematiği eğitimi almış ve bu konuda yeterliliği tescil edilmiş kişilerdir. Bütün bu konularla ilgili alana da aktuarya denir.

Acente: Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru veya hizmetli gibi bağlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye “acente” denir.

Anlaşmalı Sağlık Kurumu: Sigorta şirketi ile anlaşması olan ve bu anlaşma gereğince, sigortalının manyetik kartlarını veya poliçelerini kullanarak limitleri dahilinde ücret ödemeden hizmet alabildiği hastane, tanı merkezi, eczane vs. gibi sağlık kuruluşlarıdır.

Aktüeryal Matematik Karşılık: Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçeler için süre sonundaki taahhütlerini karşılamak üzere sigortanın başlangıcından itibaren bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Bu fona aktüeryal matematik karşılık denir.

Aktüerler: Özellikle hayat sigortası şirketlerinin tarifelerini, risk primlerini ve rezervlerini matematik hesaplarla tespit ederler ve teknik bilançolarını hazırlarlar. Ayrıca hayat-dışı branşlarda, emekli sandıklarında ve mali yatırım kuruluşlarında da Aktüerler çalışmaktadır.

Aşkın Sigorta: Sigorta değerinin üstünde bir bedelle yapılan sigortaya “aşkın sigorta” denir. Yasal olarak sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz; aksi takdirde, sigorta bedelinin değeri aşan miktarı hakkında sigorta sözleşmesi geçersizdir.

Azami İyiniyet: Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır.
Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyiniyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı tarafı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyiniyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

Araçta Taşınan Yük: Tam kasko sigortası bulunan motorlu nakil araçlarında taşınacak araç sahibine ait yükleri kasko risklerine karşı teminat altına alır.

Adi Kagir Yapı Grubu: Dış duvarları beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz maddelerle örtülü olup taban ve tavanları ahşap binalar ile çatısı madeni olan sundurmalar.

Aletler ve Yardımcı Şantiye Tesisleri: Montajın veya inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler bu teminat ile güvence altına alınır.

Alternatif Kullanım: Elektonik Cihaz Sigortası teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masraflarını teminat altına alır.

Alternatif Otel ve Tatil Köyü Masrafları: Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucunda otel/tatil köyü kullanılamaz hale gelirse alternatif, aynı sınıftan bir otelde/tatil köyünde azami 15 gün ikamet için gereken poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içindeki masraflar toplam sigorta bedelinin poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Araç Çarpması: Karayollarında hareket eden araçların sigorta konusu kıymetlere çarpması neticesi doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.

Araçtaki Eklentiler: Tam kasko sigortası bulunan motorlu nakil araçlarında bulunan ve araca ait her türlü orijinal olmayan eklentileri (air condition, radyo-teyp, mobil telsiz telefon, aksesuar vb.) kasko hasarlarına karşı teminat altına alır.