Sigorta Terimleri Sözlüğü "D" Harfi

 
 

D

Deprem: Deprem, yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içinde enerji boşalması nedenleriyle yer kabuğunun tabii olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Depremde yer sarsıntısının doğrudan doğrua ika edeceği ziya ve hasarlar depremin doğrudan ve dolaylı olarak sebebiyet vereceği yangının ziya ve hasarları temin eder.

Dondurma: Sağlık poliçelerinde prim borcunun poliçenin temerrüde düştüğü günü takip eden ilk 15 gün içinde ödenmemesi durumunda, sigorta teminatlarının durmasıdır. (ikinci 15 gün) Dondurma döneminde oluşan sağlık giderleri hiçbir şekilde karşılanmaz.

Dahili Su: Bina dahilinde su depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazanı radyatör ve boruların, su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması,su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadı ile yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarını temin eder.

Deniz Araçları Çarpması: Deniz araçlarının çarpması sonucunda sigortalı kıymetlerde meydana gelen zararları teminat altına alır.

Dolu: Tarla, bağ veya bahçedeki mahsulün, dolu tanelerinin vuruşu nedeniyle doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği hasara karşı mahsulü teminat altına alır.

Duman: Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağandışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın sigorta konusu kıymetlere doğrudan doğruya sebebiyet vereceği ziya ve hasarları teminat altına alır.

Dizayn, İmalat Hataları, Kusurlu Montaj, Kötü Malzeme ve Kötü İşçilik: İmalat, dizayn ve montaj hataları ya da kötü malzeme ve işçilik yüzünden oluşabilecek zararlar kapsamımız içinde yer almaktadır.

Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm (Kaza Başına): Motorlu nakil aracının sebep olduğu kazada, birden fazla kimsenin ölmesi veya tamamen ya da kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılamada bu teminatın limiti üst sınırdır. Bunun yanında Şahıs Başına Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm teminatında belirtilen teminat limiti de bireyler için yapılacak taleplerde üst sınırı gösterir.

Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm (Şahıs Başına): Motorlu nakil aracının sebep olduğu kazada, bir kimsenin ölmesi veya tamamen/kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılar.

Duman, İs, Bozucu Gazlar (Mühendislik): Bir yangın sırasında oluşan duman, is ve bozucu gazların cihazlarınıza zarar vermesine karşın teminat altına alır.

DAF - Sınırda Teslim: "Sınırda Teslim" terimi, malların, gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak sınırda, ancak, bitişik ülkenin gümrük sınırından önceki, belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelir. Burada "sınır" terimi, ihracatın yapıldığı ülkeninki dahil her tür sınırı tanımlamak üzere kullanabilir. Dolayısıyla, sözü edilen "sınır"ın terim içinde atıfta bulunulan yerini ve noktasını mutlaka isim olarak belirterek kesinleştirmek çok büyük önem taşımaktadır. Aslında bu terim özellikle demiryolu ve karayolu taşımacılığı açısından düşünülmüşse de, herhangi bir taşıma biçiminde kullanabilir.

DES - Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödemiş Olarak Teslim: "Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.

DEQ - Mal ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim: "Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.

DDU - Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim: "Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.
Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.

DDP - Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim: "Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağını anlatır. Burada satıcı, malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi, tersine, azami yükümlülüğü içerir.
Eğer satıcı doğrudan ya da dolaylı biçimde ithal lisansı alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanılmamalıdır.
Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasını, gümrük resminin de onun tarafından ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır.
Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (örneğin Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri arasından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir: "Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri...)"