Sigorta Terimleri Sözlüğü "E" Harfi

 
 

E

Ek Prim (Sürprim/Sağlık): Sigorta poliçesiyle teminat altına alınan riskin, sağlık veya meslek nedeniyle artmasından dolayı esas prime ek olarak alınan prim.

Eksik sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumudur. Sigortalı, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacıyla malın gerçek değerinin altında bir beyanda bulunmaktadır. Eksik sigorta halinde sigortalı, sigortanın, "uğranılan maddi kayıpların tam anlamıyla giderilmesi" prensibinden yeterince yararlanamamaktadır. Örneğin, tam zıya halinde, sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla miktar, poliçede beyan edilmiş sigorta bedeli kadar olacaktır. Kısmi hasarlarda da aynı durum söz konusudur ve sigorta şirketinin ödeyeceği en fazla hasar miktarı, eksik sigorta bedelinin, olması gereken sigorta bedeline oranı kadardır.

Entegral Muafiyet: Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen ve belli bir miktarın altında kalan hasarın, sigortalı tarafından; hasarın bu miktarı aşması durumunda ise, tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulamasıdır. Sigorta bedelinin belli bir yüzdesi veya maktu olabilir.

Elektriksel Etki: Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin makine ve tesislere dolaylı etkilerini teminat kapsamına alır.

Emanette Bulunan Müşteri Eşyaları: Otelin/Tatil Köyü'nün emanetine bırakılan müşteri eşyalarının hırsızlığa karşı teminat altına alır. Azami teminat oda başına poliçe özel şartlarında belirtilen sınırlar içinde olabilir.

Emniyeti Suistimal: İşletmelerdeki paranın, kıymetli evrakın ve para ile ölçülebilen malların saklanması ve taşınmasının kendisine itimat edildiği personelin suiistimalinden doğan zararları teminat altına alır.

Enkaz Kaldırma: Yangından sonra meydana gelen yıkıntıların kaldırılması, taşınması ile ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik sigortalarında ise, inşaat veya montaj esnasında oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarını teminat altına alır.

EXW - İşyerinde Teslim: "İşyerinde Teslim", malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (imalathane, fabrika, depo vb.) alıcı için hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesini ifade eder. Daha açık olarak ifade edilirse, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu terim, satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır. Aynı terim, alıcının gerekli gümrük çıkış işlemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirme olanağına sahip olmadığı durumlarda kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda FCA terimine başvurulmalıdır.