Sigorta Terimleri Sözlüğü "B" Harfi

 
 

B

Birlikte Sigorta: Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı, sigorta konusu olan şeye birlikte teminat vermektedir ve bunun başlıca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta şirketlerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olması ve tek başlarına teminat vermeye müsait olmamasıdır.

Broker: Sigorta ve reasürans aracılarına “broker” denir. Broker’lar sigortalıyı veya sigorta veya reasürans şirketini temsil ederek sigorta veya reasürans şirketinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranmak durumundadır.
Bunlar tarafları bir araya getirerek sigorta veya reasürans sözleşmelerinin aktinden önce gerekli çalışmaları yaparak, bu sözleşmelerin uygulanmasına ve özellikle de tazminatın ödenmesine yardımcı olurlar.

Başvuru Formu: Sigorta adaylarına ait bilgileri ve istenen teminatları içeren, sigorta ettiren tarafından imzalanması gereken sigortaya başvuru belgesidir. Bu form, sigortacı için bir teklif niteliğindedir; yani bu formun doldurulması, sözleşmenin başladığını göstermez, sigortalı adayının talebini gösterir.

Birikim Tutarı: Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır.Sigortalının ödediği primlerin yıllar itibariyle yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik faiz ile nemalandırıldıktan sonra elde edilen tutara birikim tutarı denir.

Başlangıç Tarihi: Poliçede belirtilen riskin teminat altına alındığı tarih.

Başvuru Tarihi: Sigorta talebinde bulunan kişinin başvuru formunu doldurduğu tarih.

Bekleme Süresi: Poliçede belirtilen çeşitli risklerin, belirlenen zaman dilimi içerisinde teminat altına alınmaması durumu.

Birim Fiyat: Fonun her bir biriminin, günlük olarak belirlenen fiyatı.

Birime Endeksli Poliçe: Prim ödenmesi ile oluşan birikimlerin, fon sistemi ile takip edildiği ve bu şekilde oluşturulan birimlerinde alım satım işlemleri çerçevesinde değerlendirildiği poliçelerdir.

Birime Yönlendirilen Pay: Masrafların ve kanuni kesintilerin düşülmesinden sonra yatırıma yönlendirilen prim oranı.

Bütün Tehlikeler (All Risks): Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, “Bütün Tehlikeler” (All Risks) Poliçesi olarak adlandırılmaktadır..

Beklenen Azami Hasar: Normal şartlar altında, tek bir olaydan meydana gelebilecek, muhtemel azami hasar miktarıdır. Meydana gelme ihtimali çok az olan, örneğin katastrofik olaylardan ileri gelebilecek hasarlar, Beklenen Azami Hasar hesabına alınmaz.

Bagaj: Kişinin gezilerde beraberinde götüreceği bagaj ve özel eşyalarını, seyahat ve konaklama süresi boyunca, yangın, hırsızlık ve kaza risklerine karşı güvenceye alır.

Bakım Devresi: İnşaatın veya montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi bu teminatın kapsamı dahilindedir.

Bireysel Kaza: Günün her saatinde dünyanın her yerinde karşılaşılabilecek bir kazanın neden olacağı ölüm veya sürekli sakatlık halinde, sigortalı ve yakınlarına tazminat öder.