Sigorta Terimleri Sözlüğü "K" Harfi

 
 

K

Kar Payı: Birikimli hayat sigortası poliçelerinde, kanuni kesintiler primden düşüldükten sonra birikime yönlendirilen meblağların kazandırdığı getiri.

Kazaen Vefat Teminatı: Poliçede koruma altına alınmış kişinin, kaza sayılabilecek bir olay sonucunda hayatını kaybetmesi durumunda, vefat teminatına ek olarak kişinin kanuni mirasçılarına ya da lehdarlarına ödenecek teminat miktarına denir. Bu bir ek teminat olup poliçede bu teminatın belirlenmiş olması gereklidir.

Kar Payı Tutarı: Sigortalıların ödediği primlerin yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen karın %90’ ının katılım nispetinde poliçeye işlenen tutarıdır.

Konişmento: Taşıyanın veya yükletenin isteği üzerine taşıyana, kaptana veya taşıyanın bir temsilcisine deniz yolu ile taşınmak için teslim olunan emtea üstüne düzenlenen kıymetli evraktır. Bu senetle taşıyan, senette yazılı yükü taşınmak üzere teslim almış olduğunu beyan ve yolculuk sonunda senet içeriğine göre yükü almaya yetkili olana teslim etmeyi taahhüt eder.

Kar Paylı Birikim Tutarı: Birikim tutarı ile birikim tutarının yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen kar payının toplamıdır.

Kloz: Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli, yasal hükmü olan bir tür özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kullanılır. Sözleşme şartları ile verilmiş olan teminatı genişletmek için sözleşmeye alınan yeni şart ve kuralları içeren evraka “kloz” denir.

Komisyon: Sigorta şirketlerinin, prim üretimi başta olmak üzere sigortacılık ile ilgili faaliyetlerinde şirket adına iş yapan sigorta aracılarına ödediği belli orandaki para miktarıdır. Bu oran, sigorta aracısının düzenlediği veya düzenlenmesine aracılık ettiği poliçe toplam priminin belli bir yüzdesidir. Her bir sigorta branşı için ayrı olmak üzere farklı kademelerdeki sigorta aracılarına değişik yüzdelerde komisyonlar ödenmektedir.
Sigorta şirketi ile reasürans şirketi arasındaki ilişkide aracılık eden reasürans aracısı kişi ve kuruluşlara da bir komisyon ödenmektedir ve buna da reasürans komisyonu denilmektedir.

Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet: Poliçe sahibi ya da sigortalının, hukuken şartları belirlenmiş kaza nevi bir olaya maruz kalması sonucu, mesleğinin gerektirdiği işleri yapamaz hale gelmesidir. Böyle bir durumda bu tazminatın ödenebilmesi için mutlaka kişinin bu ek teminatı poliçesinde almış olması gereklidir.

Kredi Hayat Sigortası: Bir banka kanalıyla kredi başvurusu yapan kişiyle, banka arasında yapılan özel hayat sigortası tipi. Bu özel sigorta poliçesinde, sigortalı krediyi alan kişi, buna karşılık daini mürtein (hak sahibi) ise krediyi veren bankadır. Vefat teminatı miktarı ise alınan kredi miktarına eşittir.

Kısmi Hasar: Sigorta konusu olan şeyin, adından da anlaşılacağı üzere kısmen hesaplanmasıdır. Ancak, bir hasarın "kısmi" olup olmadığını belirleyen bir ekonomik sınır söz konusudur ve bu sınır sigortacı açısından çok önemlidir. Sigorta konusu olan şeyin kısmen hasarlanması durumunda dahi, tamir ve diğer masraflar toplamının sigorta bedeline göre yüksek bir oran tutması, diğer bir deyişle tamirin ekonomik olmaması halinde hükmi tam zıya çözümüne gidilebilir.
Buna göre, bir hasarın kısmi nitelikte olup olmadığını belirleyen faktör, tamir bedelinin sigorta şirketi açısından ekonomik olmasıdır.

Kazanılmış Net Prim: Hesap yılının birinci gününden itibaren sigortacı tarafından düzenlenmiş poliçeler karşılığında yazılan primler, teknik anlamda brüt primdir. Hesap yılı içerisinde, örneğin, dördüncü ayda düzenlenen poliçenin yıllık priminin sadece sekiz aylık karşılığı cari yıla ait, geri kalan dört aylık primi ise takip eden yılın hesabına dahil olmaktadır.
Sigorta şirketi tarafından düzenlenen tüm poliçeler için tek tek böyle bir hesap yapmak güç olduğundan, şirketin yıl içerisinde tahakkuk ettirdiği toplam primin belli bir yüzdesi devam eden riskler için bir sonraki yıl hesabına aktarılmaktadır. İstihsal edilen yıllık primden reasürans maliyeti ve devam eden riskler için ayrılan rezerv çıkarıldıktan sonra kalan kısım, "Kazanılmış Net Prim"dir.

Koasürans: Genellikle büyük bir rizikoya birden fazla sigorta şirketinin ortaklaşa teminat vermesidir. Deprem ve GLKHK-T teminatlarında sigortacı ile sigortalı arasında müşterek sigorta uygulanmaktadır.