Sigorta Terimleri Sözlüğü "F" Harfi

 
 

F

Ferdi Poliçe: Sadece bireylerin teminat altına alındığı poliçe tipi. Bu çeşit poliçelerde, kişi ya kendisinin poliçede belirlenen risklere karşı teminat alınmasını sağlar ya da kendisinin belirlediği diğer bir kişiyi poliçeyle teminat altına alır.

Fiyat: Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir. Fiyatın sigorta bedeline veya teminata uygulanmasıyla prim miktarı bulunmaktadır.

Fırtına: Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına neticesi veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması neticesi sigorta konusu kıymetlerde doğrudan doğruya meydana gelecek ziya ve hasarları temin eder.

Fırtına (Açıklama): 10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar.

Fiziki İnfilak: Basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvetin kabı parçalayarak dışarı çıkmasına karşı sağlanan bir teminattır.

FOB Satış: Free on board (gemi bordasına kadar masrafsız) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen uluslararası bir terimdir. Fiyatı konusunda anlaşmaya varılmış olan bir emteanın alıcı tarafından tayin edilecek bir gemiye yüklenmesine kadar yapılacak masrafları satıcının ödemesine dayanan bu alışveriş usulünde emtea, geminin küpeştesine fiilen geçtiği andan itibaren mülkiyet ve riziko alıcıya ait olmaktadır. FOB satışta satıcının emteayı teslim borcunun ifa yeri, yükleme limanındaki gemidir. Yükleme esnasında vinçte bulunan emtea gemi küpeştesini aşmadan hasara uğrarsa bunun sonuçlarına satıcı katlanır. Satıcı, emteanın gemiye girmesine kadar yapılması gereken bazı masraf ve mükellefiyetleri yüklenir: Ambalaj, kontrol, ölçü, tartı ve sayma masrafları ile bütün yükleme masrafları, harç, resim ve vergiler gibi. Ancak konişmento masrafları, navlun bedeli, sigorta ve mülkiyetin alıcıya geçmesi anından sonra doğan bütün masraflar alıcıya aittir.

Flotan (Geçici) Poliçe: Nakliyat da nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.

FCA - Taşıyıcıya Teslim: "Taşıyıcıya Teslim'' terimi , malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya, onun tarafından belirtilen yerde teslim edilmesiyle birlikte, satıcının mal teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse, bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin yapılabilmesinde satıcının yardımı gerekiyorsa (örneğin demiryolu ve havayolu taşımacılığında olduğu gibi), satıcı böyle bir durumda risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere kendisi harekete geçebilir.

FAS - Geminin Bordasına Teslim: "Geminin Bordasında Teslim'' terimi, belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtıma ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Bu durumda, bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir.
FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır. Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanabilir.