Sigorta Terimleri Sözlüğü "T" Harfi

 
 

T

Teminat Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenen ve teminatın varlığının delili olarak kabul edilen geçici bir belgedir. Sigorta poliçesinin zaman veya herhangi bir başka nedenle teminatın hesaplandığı sırada hazırlanamaması durumunda, geçici nitelikte hazırlanan Teminat Belgesi sigorta poliçesinin işlevini görmektir.
Teminat Belgesinin yürürlükte olduğu sırada bir hasar meydana gelmesi durumunda, yasal durum açısından sigorta poliçesi ile aralarında herhangi bir fark yoktur.

Teklif Formu: Sigorta edilecek riskin her yönüyle belirlenmesi amacıyla, sigortacı tarafından hazırlanmış ve kişinin sigorta talebini içeren bir belgedir.

Teminat: Sigorta konusu olan şeyin kısmen veya tamamen hasarlanması durumunda, hasarın, sigortalının genel prensipleri ve poliçe şartları çerçevesinde tazmin edileceği konusunda, sigortacının, sigortalıya veya sigortadan yararlanan kişiye vermiş olduğu garantidir.

Tazminat Talebi: Sigorta poliçesi kapsamında olan bir riskin neden olduğu ziya veya hasarın tazmin edilmesi amacıyla, sigortalı, lehdar veya üçüncü şahısların sigorta şirketinden yapmış olduğu tazminat talebidir. Talep edilen miktar, ilke olarak sigorta bedelini aşmamalıdır.

Tenzili Muafiyet: Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu bir bedel olabilir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen her bir hasar için olabildiği gibi, toplam hasar miktarı için de söz konusu olabilmektedir.Tenzili muafiyet oranı veya miktarının yüksek olması, sigortalının ödeyeceği prim miktarını azaltan bir etkendir.

Tazminat: Hasarın oluşması dolayısıyla zararı gidermek için sigortacı tarafından sigortalıya ödenen miktardır.

Teknik Faiz: Sigorta şirketleri tahsil ettikleri primin az bir kısmını hemen meydana gelecek zararları karşılamak üzere ayırırlar. Primin büyük bir kısmı ileride meydana gelecek zararları karşılamak üzere faize tabi tutulurlar. Prim miktarı belirlenirken faiz oranı da göz önüne alınmıştır. “Teknik faiz”, sigorta şirketlerinin ileride sigortalılara ödeyeceği miktarı karşılamak üzere prime yürüttükleri faizdir.

Tenzil (Sigortanın Dondurulması): Birikimli hayat sigortalarında, poliçe özel şartlarında belirtilen iştira süresinin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin çeşitli nedenler ile durması üzerine, sigortalının ölüm, kalıcı sakatlık gibi teminatlarının sona ererek sadece birikim tutarı üzerinden kar payı almaya devam etmesidir.

Teknik Karşılık: Sigorta şirketlerinin sattıkları poliçelere istisnaden devam eden yükümlülükleri için ayırdıkları karşılıklardır. (Yedek akçe, ihtiyat) Çeşitli isimlerle adlandırılan teknik karşılıklar vardır. Cari Riziko Karşılığı, Muallak Hasar Karşılığı, Hayat Aktüeryal Matematik Karşılığı, Hayat Kar Payı Karşılığı, Deprem Hasar Karşılığı vb.

Tenzil: Uzun süreli sigortalarda 3 yılın dolması ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat gibi tazminat hakkından yararlanmadan sadece yatırılan birikim tutarı üzerinden kar payı almaya devam etmesidir.

Tıbbi Tetkikler: Sigortalının yaşına ve istediği teminat tutarına bağlı olarak sigortacı tarafından istenebilen tıbbi raporlardır.

Teminat Miktarı: Sigorta poliçesinde teminat altına alınmış olan riskin gerçekleşmesi durumunda, poliçe uyarınca sigorta şirketince ödenecek tutar.

Tekrar Yürürlüğe Koyma: Sigorta şirketince, primlerin ödememesi nedeniyle iptal edilen poliçenin, ödenmemiş tüm primlerin ve artı yasal faizlerinin tek bir defada sigortalı tarafından ödenmesi şartıyla yeniden kanunen aktif hale getirilmesi.Yeniden aktif hale getirilen poliçe, eski poliçenin devamı niteliğindedir ve ilk poliçenin şartlarının tamamı yeni poliçede geçerlidir.

Tam ve Daimi Maluliyet: Sigortalının poliçede teminat altına alınmış ve istisna olarak düzenlenmemiş, bir hastalık ya da kaza geçirmesi sonucunda, mesleğiyle ilintili olarak iş göremez hale düşmüş olması ve fiziksel olarak işini sürdürememesi durumudur.