Sigorta Terimleri Sözlüğü "R" Harfi

 
 

R

Reasürans: Sigortacının kendi bünyesinde koruyamadığı bir kısım rizikoyu diğer sigortacılar nezdinde sigorta ettirmesine reasürans (mükerrer sigorta) denilmektedir.
Sigorta şirketlerinin kendi parasal olanaklarına ve riziko hakkındaki deneyimlerine dayanarak belirledikleri saklama paylarını aşan rizikoları devretmek üzere diğer sigorta ve reasürans şirketleri ile değişik türlerde reasürans sözleşmeleri yaparlar.

Risk (1): Sigorta terminolojisinde birçok anlamda kullanılmaktadır. Belirsizlik, zarara neden olan olayların meydana gelme ihtimali, sigorta edilen şey gibi anlamlarda da kullanılmakla birlikte asıl anlamı, sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir.

Risk (2): Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.

Risk primi: Eldeki istatistiklere dayanılarak hesaplanmış muhtemel hasar miktarı ve hasar masraflarını karşılamak üzere hesaplanmış net prim miktarıdır. Tehlike primi olarak da adlandırılabilir.Prim miktarı, ilgili branşa bağlı olarak yıllık hesaplanabildiği gibi tehlikenin var olduğu düşünülen dönem itibariyle de belirlenebilir.

Riyazi ihtiyat (Matematik karşılık): Riyazi ihtiyat veya matematik karşılık hayat sigortaları için söz konusudur. Geçerli olan sene içinde alınan primler toplamından rizikoya karşılık gelen prim ve masraflar düşürüldükten sonra bakiyenin yani tasarruf priminin faizlendirilerek hayatta kalanlara bölüştürülmesine riyazi ihtiyat denir.

Risk Analizi: Hayat sigortacılığında, başvuru formunda belirlenmiş sigortalı ile ilgili tıbbi ve diğer verilere dayanarak, bir poliçe teklifinin kabul edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi. Kabul edilmesi durumunda da hangi koşulların uygulanacağını tespit etmek için yapılan çalışmaları tümü.

Riziko (Korkulan Olay): Riziko geleceğe matuf muhtemel fakat gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan gayri muayyen tehlikeli bir olaydır.Yangın, su basması, ölüm gibi.