Sigorta Terimleri Sözlüğü "İ" Harfi

 
 

İ

İdari Masraflar: Sigorta şirketinin poliçenin basımında, yürürlüğü sırasında doğabilecek her türlü masrafları ve şirket olarak kendi sorumluluğundaki giderleri (Örn:Personel giderleri) karşılamak amacıyla, ödenilen sigorta priminden yaptığı kesinti.

İptal: Ya kanunda sayılmış iptal nedenlerinden birinin ortaya çıkmasıyla ya da poliçeden kaynaklanan iptal sebeplerinin oluşması sonucunda, poliçeden doğan tüm hak ve yetkilerin sona ermesi, poliçenin geçersiz hale gelmesi. (Örneğin: Poliçenin prim ödenmemesi nedeniyle sona ermesi)

İştira: Bir hayat sigortası poliçesinde kişinin aralıksız olarak 3 yıl boyunca prim ödemesi durumunda poliçeyi sona erdime hakkına sahip olmasına iştira denir. Kişinin böyle bir işlem yapmaya karar verdiğini sigorta şirketine bildirmesiyle, şirket iştirayla ilgili olarak poliçenin aslını sigortalıdan geri ister, poliçenin aslının şirkete teslimiyle birlikte şirket poliçede iştira anına kadar birikmiş tüm fon birikimini kişiye öder.Bu birikime de iştira değeri denir.

İstisnalar: Poliçenin genel veya özel şartlarında belirtilen ve bütün sigortalılar için poliçe kapsamı dışında kalan haller.

İhtarname: Zamanında ödenmeyen primlerin poliçenin iptaline yol açması söz konusu olduğundan, prim borçlarını ödemeleri için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur.

İkraz (Borç Verme): Uzun süreli ve birikimli sigortalarda mevcut olup, sigortalının ileriki yıllarda poliçesinin kar paylı birikim tutarının azami %95’ini belirlenen bir faizle borç alabilmesidir. İkraz halinde, poliçenin tüm hakları korunur. Sigortalı bir sonraki yıl, borcunu ödemeden o yıla ait ikraz faizini ve bu faiz üzerinden alınacak %5’lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. Faiz şirket tarafından serbest olarak belirlenir ve peşin alınır.

İrat: Hayatta kalmaya bağlı ve karma hayat sigortalarında sigorta süresi tamamlandığında toplu tazminat yerine yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca periyodik olarak sigortalıya ödenen emeklilik geliridir.

İştira (Satın Alma): Birikimin priminin alındığı hayat sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın almasıdır.

İş Yılı: Poliçenin düzenlendiği yıldır. Sigorta muhasebesi bakımından önem taşımaktadır. Bu poliçeye ilişkin primlerin takip eden yıl içinde de (bir yıldan uzun vadeli inşaat poliçelerinde prim ödemesi, inşaat devam ettiği sürece örneğin, 10 yıl sürebilmektedir) sigortacıya ödemiş olması, iş yılı hesabı açısından bir fark oluşturmaz ve poliçenin düzenlenmiş olduğu yıla göre hesaba alınırlar.
Aynı şekilde, bu poliçeye ilişkin yapılan hasar ödemeleri de, aradan geçen süre ne kadar uzun olursa olsun, poliçenin düzenlenmiş olduğu yıla göre muhasebeleştirilirler.

Incoterms: Uluslararası Ticaret Odası, çağımızın ticari teamüllerini göz önünde bulundurarak, alıcı ve satıcın yükümlülük, maliyet ve risklerinin sınırlarını belirleyen çeşitli kavramlar tanımlamıştır. Incoterms denilen bu kavramlar, Uluslararası Ticaret Odasının 500 Sayılı Broşürü olarak yayımlanmıştır.